Plaklocaties verkiezingen

Voor de verkiezingspropaganda worden op de navolgende plaatsen in deze gemeente aan­plakborden beschikbaar gesteld, waarvan kosteloos gebruik kan worden gemaakt vanaf het moment dat de borden zijn geplaatst.

 1. Aan de hoek Voorthuizerstraat bij de bushalte tegenover Albert Heijn;
 2. Aan de Bilderdijkstraat nabij de P.C. Hooftstraat;
 3. Bij de schaapskooi op de hoek Stationsstraat/Husselsesteeg;
 4. Nabij de school in Stenenkamer aan de Waterweg;
 5. Nabij de school in Hoef aan de Nijkerkerstraat;
 6. Op de hoek Brinkstraat/Kelnarijstraat;
 7. Op de hoek Veenhuizerveldweg/Schoonhoverweg;
 8. Aan de Garderenseweg bij “Mooi Veluwe”;
 9. Op de hoek Gildegoed/Wijkhove

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen, dat de personen die met het aanbrengen van het propa­gandamateriaal voor uw partij belast zijn, slechts één vak op de aanplakborden beplakken met papierlijm op waterbasis zoals bijvoorbeeld watervrije vinyllijm of bisontix. De afmeting van de vakken bedraagt ongeveer 50 x 75 cm.

Algemene bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
 2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is: a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen; b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.
 4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.
 5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.
 6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.
 7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.

 1. Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap.
 2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Uitgelicht