Gemeentelijke coördinatieregeling Vastgesteld bestemmingsplan locatie matchpoint en Besluit hogere grenswaarden locatie matchpoint

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
besluit genomen
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
27-03-2019
Einddatum
15-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend, dat op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) de volgende besluiten gelijktijdig ter inzage worden gelegd. 

  • Bestemmingsplan “Kom West, herziening locatie Matchpoint”; 
    op 7 februari 2019 gewijzigd vastgesteld door gemeenteraad, en;
  • Besluit hogere grenswaarden locatie Matchpoint; 
    op 27 november 2018 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Terinzagelegging en digitale raadpleegbaarheid

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde liggen vanaf 1 april 2019 tot 14 mei 2019 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, met het kenmerk NL.IMRO.0273.BPBKMennestr-VA01. Het besluit hogere grenswaarden is via de gemeentelijke website te raadplegen. 

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde aan de Publiekswinkel (Verlengde Dorpstraat 3 in Putten) inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 731, buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

Coördinatieregeling

Met de coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor de besluitvorming hogere grenswaarde geluid. 

Toelichting bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart). In de toelichting wordt onder andere een beschrijving van de beoogde plannen voor het gebied gegeven en vindt u de beleidsmatige onderbouwing voor de plannen. In de regels staan bepalingen die zich richten op de gebruiks- en de bouwmogelijkheden in het gebied. De regels zijn via bestemmingsvlakken vastgelegd op de verbeelding. 

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een nieuw woonwijkje mogelijk met in totaal 28 nieuwe woningen. In het bestemmingsplan is de stedenbouwkundige opzet vertaald. Het bestemmingsplan bestaat uit 3 hoofdbestemmingen: de woonfunctie, het openbaar groen en het verkeer/verblijfsgebied. 

Wijzigingen bij vaststelling: bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad ingestemd met enkele ambtelijke wijzigingen voor de regels en toelichting. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Een overzicht van de juridisch bindende wijzigingen (aanpassingen voor de regels en verbeelding) ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende bijlage “Zienswijzennota bestemmingsplan locatie Matchpoint + ambtelijke wijzigingen”. Dit document ligt ook ter inzage bij de vastgestelde stukken. 

Toelichting hogere grenswaarde geluid

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer van de Nijkerkerstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel op een deel van het plangebied overschrijdt. Zelfs met de plaatsing van een geluidscherm kan niet voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om andere maatregelen te treffen zodat wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Voor de woningen waarop de voorkeurgrenswaarde wordt overschreven geldt dat geluidsbelasting niet meer mag bedragen dan 58 decibel. 

Voor de woningen waarvoor het besluit hogere grenswaarden geldt kan voldaan worden aan het geluidbeleid. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder in hogere grenswaarden vast te stellen voor 22 woningen van de in totaal 28 te realiseren woningen op de locatie Matchpoint.

Beschrijving

Gemeentelijke coördinatieregeling Vastgesteld bestemmingsplan locatie matchpoint en Besluit hogere grenswaarden locatie matchpoint

Procedure

Beroep instellen

Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten als één besluit aangemerkt. Belanghebbenden kunnen van 2 april 2019 tot 15 mei 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeente naar voren heeft gebracht, of 
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet naar voren heeft gebracht. 

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende tegen deze aangebrachte wijzigingen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Crisis- en herstelwet

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Kom West, herziening locatie Matchpoint” heeft de gemeenteraad besloten dat op het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.