Kennisgeving ontwerp Drank- en Horecawetvergunning Postduivenvereniging De Woudvliegers-Putten

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3882MS 6
Publicatiedatum
17-04-2019
Einddatum
29-05-2019
Bekendmaking

Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt de burgemeester bekend dat hij voornemens is

Beschrijving

een Drank- en Horecawetvergunning te verlenen aan Postduivenvereniging De Woudvliegers-Putten (paracommerciële rechtspersoon) voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting op het adres Hooiweg 6D in Putten.

Procedure

De aanvraag, het ontwerp van de Drank- en Horecawetvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage in de Publiekswinkel.

Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode van 6 weken mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer J. van den Heuvel via telefoonnummer (0341) 359 662. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de burgemeester van Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, indien ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.