Ontwerpbesluit hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder Wallenbergstraat

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
15-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten is voornemens hogere grenswaarden vast te stellen voor meerdere van de te bouwen appartementen op de locatie Wallenbergstraat.

Beschrijving

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op de gevels van deze woningen boven de volgens de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 dB zal komen te liggen. Het geluid is afkomstig van het wegverkeer op de Jan Nijenhuisstraat.
Het is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen de norm wordt gebleven. In verband hiermee is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van de Wet geluidhinder voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.

Procedure

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 mei 2019 tot 2 juli 2019 voor een ieder ter inzage van 08.30 tot 12.30 uur in de Publiekswinkel (Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten). Op afspraak kunnen de stukken ook buiten de hierboven genoemde tijden worden ingezien. U kunt de stukken digitaal inzien

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u dit wenst, kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de telefoonnummers (0341) 359 733 / 731.