Vastgesteld wijzigingsplan Westelijk buitengebied, Kraakweg 3A en Telgterwerg 24A

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcodes)
  • 3882JT 3 A
  • 3881LM 24 A
Publicatiedatum
31-08-2017
Einddatum
12-10-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 15 augustus 2017 het wijzigingsplan ‘Westelijk Buitengebied, Kraakweg 3A en Telgterweg 24A’ vastgesteld.

Beschrijving

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het verwijderen van een voormalige agrarische schuur op het perceel Kraakweg 3A en het saneren van een kleine woning op het perceel Telgterweg 24A. Ter compensatie (functieverandering) hiervoor wordt met het wijzigingsplan de mogelijkheid geboden om een nieuwe woning te realiseren op het perceel Kraakweg 3A.

Procedure

Het vastgestelde wijzigingsplan kan aan de balie in het gemeentehuis worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het wijzigingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0273.WPBGKraakweg3a-VA01).

Binnen de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden tegen het plan beroep instellen van 1 september tot 13 oktober 2017 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, of
  2.  aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij het college naar voren heeft gebracht.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Uitgelicht