Omgevingsvergunning Leembruggerweg 10, 3882RV Putten - vergunning uitgebreid verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aanvraag uitgebreid verleend
Locatie (postcode)
  • 3882RV 10
Publicatiedatum
18-09-2017
Einddatum
30-10-2017
Bekendmaking De volgende omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure is verleend:

Beschrijving

het bouwen van een opfokhennenstal (bouwen, afwijken bestemmingsplan, Milieu), W 17/049.

Procedure

Deze beschikkingen liggen vanaf de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Ruimte in het gemeentehuis. Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikkingen zijn gedurende de termijn van terinzagelegging elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur in te zien bij het Loket Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook even bellen, telefoonnummer (0341) 359 724.

Uitgelicht