Nieuw beleidskader Recreatie: ‘Ruimte verdienen!’

Het versterken van de recreatieve sector en een groene impuls voor het buitengebied van Putten. Dat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan het nieuwe beleidskader Recreatie. Het college van B en W heeft het beleidskader deze week vastgesteld.

Ruimte verdienen

“Het nieuwe beleid biedt de recreatieondernemers volop ruimte om de functie van het park aan te passen”, geeft verantwoordelijk wethouder Roelof Koekkoek aan. “Maar”, vervolgt hij, “wij vragen er wel wat voor terug. Wij willen dat ondernemers investeren in het aantrekkelijk maken van het recreatief landschap. Dit kan door toevoeging van landschappelijke of stedenbouwkundige kwaliteit. Een investering in duurzaamheid of leefbaarheid kan ook. De ruimte moet verdiend worden”.

3 gebieden

Het beleidskader onderscheidt 3 gebieden: Koudhoorn, Krachtighuizen en Huinen. Per gebied staan de ruimtelijke opties beschreven. “Zie het als de ruimtelijke vertaling van het project Vitale Vakantieparken”, aldus Koekkoek. Het beleidskader is inmiddels besproken met de recreatieve sector.

12 nieuwe ruimtelijke instrumenten

Met het nieuwe beleidskader presenteert het college in totaal 12 nieuwe ruimtelijke instrumenten. De instrumenten zijn deels permanent en deels tijdelijk in te zetten. Het beleidskader voorziet onder meer in een functieverandering naar wonen. De sanering van een vakantiepark wordt gecompenseerd door één nieuwe woning toe te staan. Naast de nieuw toe te voegen woning krijgt ook de beheerderswoning de status van reguliere woning. Dit alles onder de voorwaarde van het opstellen van een kwalitatief landschapsplan.

Ook biedt het nieuwe kader recreatieondernemers de mogelijkheid om, onder voorwaarden, zorg met dagopvang aan te bieden of over te schakelen van verblijfsrecreatie naar dagrecreatie. Daarnaast sluit het college de mogelijkheid om tijdelijk arbeidsmigranten op een camping te huisvesten niet uit. “Maar dit onder strenge voorwaarden. Einddoel is om het terrein terug te geven aan de natuur”, aldus Koekkoek. Ook biedt het nieuwe beleidskader ondernemers de mogelijkheid om (een deel van) het recreatiepark om te vormen tot een zonnepark. Voorwaarde is een goede inpassing in het landschap.

Buiten de 3 genoemde gebieden bestaat de mogelijkheid om een vakantiepark om te vormen tot woningbouwlocatie. Dit passend binnen de gemeentelijke woonvisie en aansluitend op het karakter van het gebied.

Tijdelijk in te zetten instrumenten

Naast de genoemde permanente ruimtelijke instrumenten bevat het beleidskaders ook tijdelijk in te zetten instrumenten. Het betreft hier onder andere het toestaan van tijdelijke huisvesting. Koekkoek: “Ook in Putten zijn er geregeld mensen op zoek naar tijdelijke woonruimte. Door dit in beperkte mate toe te staan, lossen wij enerzijds een maatschappelijk probleem op en creëren wij anderzijds investeringsruimte voor ondernemers”. Het college stelt wel een maximum en wil dat er in Putten niet meer dan 80 objecten voor tijdelijke huisvesting worden ingezet.

Het college blijft onverkort tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen. Koekkoek: “In onze gemeente worden nog 35 recreatiewoningen bewoond met een woonverklaring die in het verleden is afgegeven. Streven blijft om deze mensen te huisvesten in reguliere woningen”. Verder wordt in het beleidskader nader ingaan op het gebruik van de beheerderswoningen bij parken. Koekkoek: “Het kader biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren”.

Win-win

Wethouder Koekkoek verwacht dat het nieuwe beleidskader leidt tot een win-win situatie: “Met het nieuwe beleidskader voldoen wij aan een afspraak uit het coalitieakkoord. Het biedt de recreatieondernemers niet alleen ruimte, maar ook duidelijkheid. Hierdoor kunnen ze gericht plannen gaan maken. Uiteindelijk valt of staat het resultaat met de initiatieven die loskomen bij de ondernemers. Tegelijkertijd biedt het kader ons de mogelijkheid om de kwaliteit van het toeristisch product te verbeteren”.