Ontwerp Nota beleid Apv 12e wijziging

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten maken bekend voornemens te zijn de Nota beleid Apv, voor de 12e keer te wijzigen.

In voornoemd ontwerp zijn de volgende aanpassingen verwerkt:

  • de verwijzingen naar artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) zijn in het ontwerp in overeenstemming gebracht met de tekst van de in 2018 gewijzigde Apv.
  • in het ontwerp zijn verwijzingen naar het op 1 januari 2018 in werking getreden Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening opgenomen.
  • in het ontwerp staat genoemd dat het samenstel van festiviteiten op Koningsdag (overdag en in de avond) wordt gezien als één evenement met veel geluid waarbij de in de Nota beleid Apv vastgelegde afwijking van de geluidsnormen is toegestaan, mits daarvoor ook de benodigde toestemming (vergunning en/of ontheffing) is verleend.
  • de opsomming van categorieën van objectbewegwijzering is niet opgenomen in het ontwerp, in lijn met hetgeen gesteld in de gewijzigde inhoudelijke wijze van toetsing van bewegwijzering zoals opgenomen in de door het college vastgestelde nota “Wegwijs in Putten”.
  • de vermindering van het aantal parkeerplaatsen nabij evenemententerrein Nulde in verband met de uitbreiding van de camping bij strand Nulde wordt benoemd in het ontwerp.
  • de verwijzing naar de oude standplaatslocaties aan de Garderenseweg is niet meer opgenomen in het ontwerp.
  • de standplaatslocaties op het Fontanusplein komen te vervallen als geschikte standplaatslocatie, zodra de werkzaamheden voor de herinrichting van het Fontanusplein starten.
  • het aantal standplaatslocaties op parkeerterrein Nieuwe Kerk wordt per 1 januari 2021 teruggebracht naar één.

Het ontwerp van de Nota beleid Apv, 12e wijziging ligt met ingang van 5 september 2018 voor een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3 op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Binnen de periode dat het ontwerp ter inzage ligt, kan eenieder een schriftelijke inspraakreactie indienen bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Putten, Postbus 400, 3880 AK te Putten, of per e-mail naar info@putten.nl. Het is ook mogelijk om binnen deze periode de inspraakreactie mondeling kenbaar te maken. Daartoe kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 359 662.

>> Ontwerp Nota beleid Apv 12 wijziging (PDF, 896kB)