Bedrijventerrein Hoge Eng, herziening Hoge Engweg 8

De gemeenteraad van Putten heeft op 29 september 2016 het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Eng, herziening Hoge Engweg 8” vastgesteld.  Dit bestemmingsplan heeft ten doel om het aan de rand van het bedrijventerrein Hoge Eng gelegen perceel Hoge Engweg 8 bij het bedrijventerrein te betrekken.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van 3 november tot 15 december 2015 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 of 395 734, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBTHogeEngweg8-VA01. Om direct doorgeleid te worden naar het plan kunt u hier klikken. 

Belanghebbenden kunnen van 4 november tot 16 december 2016 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij bin­nen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffie­recht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Uitgelicht