Een handreiking aan de politieke partijen

De participatieraad Putten houdt graag een traditie in stand (hoe jong die ook moge zijn).

In mei 2013, toen wij  nog Wmo- raad heetten, hebben wij u ook een handreiking gedaan. Wij vinden het wederom belangrijk u bij de voorbereiding van  de komende gemeenteraadsverkiezingen een aantal aspecten met betrekking tot het sociale domein en de lokale samenleving aan te reiken. Let wel: wij zijn geen politieke partij, wij zijn geen handlangers, maar handreikers.

Algemeen

Putten kan terugzien op een megatransitie in het sociaal domein die op 1 januari 2015 van start ging. Twee jaar later kunnen we zien wat het uitgezette beleid heeft opgeleverd. Wij constateren binnen de domeinen Jeugd, Participatiewet en Wmo grote bestedingsverschillen. Daarnaast vertonen begroting en realisatie een enorm verschil. Oppotten uit angst voor slechtere tijden vinden wij geen juiste optie. Voer een ruimhartig beleid en pas financiële ontschotting toe. Controle kan achteraf per domein. Geld mag geen probleem zijn.

Visie

Het ware beter geweest als Putten zich eerst had afgevraagd wat voor een samenleving we willen binnen deze gemeente. Vanuit het helder geformuleerde visie had dan beleid uitgezet kunnen worden. Wij zijn zo vrij een voorzet te geven:

Putten zou een samenleving moeten zijn die zonder meer toegang biedt aan alle mensen, waardoor specifieke maatregelen voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer nodig zijn. Wij pleiten voor een inclusieve samenleving (zie bijlage). Werk vanuit deze gedachte ook de domeinen Jeugd, Participatiewet en Wmo uit.

Jeugdzorg

Wij gaan voor kwalitatief goede zorg voor kwetsbare jongeren en gezinnen tegen een eerlijk tarief. We lezen terug dat dit het uitgangspunt is, maar we lezen ook dat de jeugdhulpverlening de komende jaren zal moeten bezuinigen. MARAP Q3 ’16 voorspelt voor jeugd  een tekort over 2016 van € 635.00. (Participatiewet vroeg extra budget en Wmo heeft groot overschot)
Toepassing van de financiële ontschotting is hier nodig om  met name de wachtlijsten in de tweede lijn te slechten.
Wij pleiten ervoor het aanbestedingsmodel kritisch tegen het licht te houden. Voorkom dat marktwerking de kwaliteit onder druk zet. Laten de hulpvraag en de hulpbehoefte leidend zijn en niet het goedkoopste tarief. Preventie blijft een speerpunt, naast opschaling waar nodig.

Maak bij aanbesteding duidelijke, realistische en meetbare afspraken. Deze bieden bij evaluatie goede handvatten voor het volgende aanbestedingstraject.

Maak beleid op het uitwisselen van cliënt- en cliëntsysteemgegevens.

Werk en inkomen

Wij pleiten voor een stevige inzet voor mensen die een behoorlijke afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We denken aan voormalige wajongers en zij die daarvoor in de vorige wetgeving voor in aanmerking kwamen, de jongeren met een verondersteld beperkt arbeidsvermogen (ggz, verslavingsproblematiek, voortijdige schoolverlaters, jonge statushouders en LVB’ers. We denken ook aan 50+ ‘ers die laagopgeleid zijn en hun baan kwijtraakten.

Deel mensen op grond van hun mogelijkheden in op de treden van de participatieladder en zet in op stijging, ook van de eerste naar de tweede sport op de ladder; ook deze groepen moeten we een toekomst bieden. Dat betekent dat we moeten zorgdragen voor het vinden en behouden van dagbesteding, die voorloper is voor het vinden van werk. Ervaring opdoen is belangrijk. Besteed aandacht aan beschutte werkplekken.

Voorkom dat mensen op straat leven en schulden opbouwen. Dit vraagt om beleid aan de poort en nauwe samenwerking met hulpverlenende instanties. Zorg voor verhoging van het Participatiebudget binnen het sociaal domein.

Wmo

Besteed aandacht aan gezinnen van mensen met een handicap of met een chronische ziekte. De financiële druk is daar onevenredig hoog. Overweeg daar de eigen bijdrage te schrappen en vul overige regelingen ruimhartiger in. Immers juist binnen Wmo is het jaarlijkse overschot substantieel.

We vragen nogmaals aandacht voor de toegang Wmo. Niet elke aanvrager heeft de persoonlijkheid om de regie te houden en dan is de drempel naar het Wmo-loket en de beschikbaarstelling van middelen te hoog. We blijven de inzet van een cliëntonafhankelijke ondersteuner belangrijk vinden. Houd ook rekening met de laaggeletterden in Putten. Dat kan zich bij een hulpaanvraag wreken, maar ook op andere terreinen. Dit vraagt van de plaatselijke bibliotheken een duidelijke (en controleerbare) inzet.

Ten slotte

We beseffen dat we op hetzelfde aambeeld hameren. Alles wat we benoemd hebben, kunt u terugvinden in de adviezen die we de afgelopen twee jaar hebben uitgebracht. Moge dit een handzame samenvatting zijn die u mogelijk inspireert bij het opstellen van uw plannen.

Wij verzoeken u ons in de gelegenheid te stellen in een gesprek een en ander toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Plomp

Secretaris