Burgemeester H.A. Lambooij

Foto van burgemeester H.A. Lambooij

Burgemeester

H.A. (Henk) Lambooij

T (0341) 359 710 (secretariaat)

E secretariaat@putten.nl

 

 

De burgemeester is een van de meest zichtbare personen van het gemeentebestuur. De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, voor een periode van zes jaar. Elke zes jaar rapporteert de gemeenteraad aan de Minister van Binnenlandse Zaken of de burgemeester zijn werk goed heeft gedaan. Is dat het geval dan adviseert de raad om hem opnieuw te benoemen. Dat advies gaat via de Commissaris van de Koning van onze provincie naar de minister.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij staat aan het hoofd van de plaatselijke politie en brandweer.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke beleidscoördinatie
 • Personeel en organisatie
 • Burgerzaken
 • Internationale betrekkingen
 • Representatie
 • Handhaving (primair vindt (inhoudelijke) behandeling op portefeuillehoudersniveau plaats (RO/bouwen). In geval van beleid en procedures is de heer Lambooij verantwoordelijk)
 • Regiegroep SNV
 • Stuurgroep BNLP

Nevenfunctie

 • Voorzitter van de adviesraad ROVON, een adviesorgaan op het gebied van verkeersveiligheid voor de provincies Gelderland en Overijssel (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Faunabeheer Gelderland (namens de VNG Gelderland) (onbezoldigd)

Afspraak met de burgemeester

Als u de burgemeester persoonlijk wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. U dient het te behandelen onderwerp aan te geven, zodat de burgemeester zich op het gesprek kan voorbereiden. Mocht u over een zaak nog geen informatie ingewonnen hebben bij de desbetreffende afdeling, dan verzoeken wij u om dit eerst te doen.