Burgemeester H.A. Lambooij

Burgemeester H.A. LambooijDe burgemeester is een van de meest zichtbare personen van het gemeentebestuur. De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, voor een periode van 6 jaar. Elke 6 jaar rapporteert de gemeenteraad aan de Minister van Binnenlandse Zaken of de burgemeester zijn werk goed heeft gedaan. Is dat het geval dan adviseert de raad om hem opnieuw te benoemen. Dat advies gaat via de Commissaris van de Koning van onze provincie naar de minister.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij staat aan het hoofd van de plaatselijke politie en brandweer.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke beleidscoördinatie
 • Personeel en organisatie
 • Burgerzaken
 • Internationale betrekkingen
 • Representatie
 • Handhaving (beleid en procedures). Primair vindt (inhoudelijke) behandeling plaats op portefeuillehoudersniveau (RO/bouwen).
 • Regiegroep SNV
 • Stuurgroep BNLP

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de stuurgroep Ariadne (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Faunabeheer Gelderland (namens de VNG Gelderland) (onbezoldigd)

Contact met de burgemeester

Wilt u de burgemeester persoonlijk spreken? Neem dan contact op het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. Geef daarbij aan welk onderwerp u wilt bespreken. Heeft u al informatie ingewonnen bij de afdeling die over het onderwerp gaat? Zo niet, dan vragen wij u dit eerst te doen. Heeft u een vraag aan de wethouder waarbij u geen afspraak hoeft te maken? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@putten.nl.