Besluitenlijst 10 januari 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 20 december 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 20 december 2022 is vastgesteld.

2. Leveringsproblemen hoogspanningsnet

De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief informeren over de leveringsproblemen van Tennet.

3. Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke opvang Oekraïens gezin

De gevraagde omgevingsvergunning verlenen conform het conceptbesluit voor de periode van drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

4. Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Vanenburgerallee 14/ 14A

  1. De gevraagde omgevingsvergunning weigeren voor 9 bomen (6 zijn vergunningsvrij te kappen);
  2. De beschikking uitreiken tijdens een gesprek van wethouder Van Nieuwenhuizen met aanvrager, waarbij wordt aangegeven dat het college via nieuw beleid de mogelijkheid wil bezien om alsnog medewerking te verlenen in geval van kwaliteitsverbetering van het bomenbestand.

5. Bommenregeling 2023

De raad voorstellen om een aanvraag uitkering bommenregeling 2023 in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) ter hoogte van € 103.054.

6. Aanvraag omgevingsvergunning bouw woning en kappen bomen Leemkuul 8

De gevraagde vergunning voor het bouwen van een woning verlenen.

7. Evaluatieonderzoek Inclusief Groep

De raad informeren over het geplande evaluatieonderzoek bij de Inclusief Groep via de concept-raadsinformatiebrief.

8. Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewegen

De Beleidsregels Lijkbezorging van gemeentewege, inclusief de toelichting, vaststellen.

9. Kadernota VNOG 2024 2027

De raad via de concept-raadsinformatiebrief informeren over de kadernota 2024-2027 van de VNOG.

10. Beantwoorden schriftelijke vragen artikel 37 RvO SGP over stikstof en buitengebied

  1. Instemmen met de beantwoording van artikel 37 vragen.
  2. Deze brief versturen naar de heer J. van den Brink (SGP).

11. Subsidie Putten voor Elkaar 2023

  1. Op basis van de subsidieverordening Breed Welzijn Putten 2022 – 2025 een subsidie beschikbaar stellen van € 1.963.062 in 2023 aan Putten voor Elkaar.
  2. De subsidieaanvraag voor een bedrag van € 150.605 afwijzen.
  3. De stijging van de loonkosten en algemene inflatie opvangen voor een bedrag van € 33.403 uit de stelpost loon- en prijsindexatie.
  4. De beschikking vaststellen en ondertekenen.
  5. Wethouder Van den Hoorn heeft zich van beraadslaging en stemming onthouden ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling.