Besluitenlijst 10 mei 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 26 april 2022

De openbare besluitenlijst van de B en W-vergadering van 26 april 2022 is vastgesteld.

2. Nieuwe Laaklaan 2

Aanvrager door middel van de antwoordbrief meedelen dat er bereidheid is om mee te werken aan het aangepaste verzoek.

3. Aanvraag bestemmingsplanwijziging Klunenweg 2A

  1. De procedure voor (binnenplanse) bestemmingsplanwijziging opstarten;
  2. Indien geen zienswijzen worden ingediend, is het wijzigingsplan vastgesteld op de dinsdag volgend op het einde van de ter inzage legging termijn.

4. Aanwijzingsbesluit contactpersonen Woo

Het Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open Overheid vaststellen.

5. Reactie ongevraagd advies P-raad op Participatieplan 2022

Op het ongevraagd advies van de Participatieraad reageren middels de conceptbrief.

6. Adviseur ondermijning

  1. Samen met Harderwijk en Ermelo een adviseur ondermijning aanstellen voor een periode van 2 jaar;
  2. Hiervoor incidenteel een bedrag van € 22.000 in 2022 en 2023 en een structureel werkbudget van € 3.000 beschikbaar te stellen en dit op te nemen in de 4-maandsrapportage.