Besluitenlijst 12 april 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 5 april 2022

De openbare besluitenlijst van de B en W-vergadering van 5 april 2022 is vastgesteld.

2. Bodycam boa's

  1. De BOA’s uitrusten met de bodycams van Zepcam type T2+.
  2. Het protocol gebruik bodycam als voorgenomen besluit vaststellen en dit ter instemming voorleggen aan de Ondernemingsraad.
  3. Instemmen met de structurele lasten van € 1200 en deze opnemen in de vier- of achtmaandsrapportage 2022.

3. Benoeming toezichthouder Wmo en Jeugd

  1. Mevrouw Laura van Vliet-Aarts vanaf de datum indiensttreding benoemen tot toezichthouder Wmo en Jeugd, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.1 van de Wmo.
  2. De benoeming publiceren en na publicatie kenbaar maken aan de aanbieders Wmo en Jeugd.

4. Principeverzoek realisatie 4 tiny houses aan de Van Oldenbarneveltstraat

Aanvrager via de concept-antwoordbrief meedelen dat u niet bereid bent mee te werken aan het ingediende verzoek.

5. Basisregistraties op orde

Kennisnemen van de uitkomsten van de rapporten GEON en de effecten ervan betrekken bij de uitwerking van het rapport Berenschot (organisatieontwikkeling).

6. Intentieovereenkomst Woningstichting Putten project Bilderdijkstraat

Een intentieovereenkomst sluiten met de Woningstichting Putten in verband met de bouw van 24 sociale huurwoningen in het project Bilderdijkstraat.

7. Principeverzoek wijziging centrumbestemming naar woonbestemming Molenstraat 11

De aanvrager via de concept antwoordbrief op de hoogte brengen dat u bereid bent om van het bestemmingsplan Putten Centrum af te wijken voor wijziging van de huidige centrumbestemming van Molenstraat 11 naar woonbestemming, voor de realisatie van 1 of 2 woningen op de begane grond.