Besluitenlijst 12 april 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 4 april 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 4 april 2023 is vastgesteld.

2. Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels Apv, zevende wijziging

Het Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels Algemene plaatselijke verordening (Apv) Putten 2019 voor de zevende keer wijzigen overeenkomstig het concept-besluit.

3. Beantwoorden schriftelijke vragen Wij Putten over GGD

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Wij Putten over de GGD en vaststellen van de bijgevoegde brief.

4. Financieel Perspectief Putten

Instemmen met de raadsinformatiebrief Financieel Perspectief Putten - FPP Q1/2023 en verzending hiervan naar de gemeenteraad.

5. Nota Beleidskaders Rechtmatigheidsverantwoording 2023

De raad voorstellen om:1. De Nota Beleidskaders Rechtmatigheidsverantwoording 2023 vast te stellen;2. Een verantwoordingsgrens van 3% en een rapporteringsgrens van € 25.000 te hanteren.

6. Nota Reserves en Voorzieningen 2023

De raad voorstellen om

1. De nota reserves en voorzieningen 2023 vast te stellen;

2. De volgende reserves en voorzieningen per 1-1-2023 te vormen:

  • reserve Investeringsfonds en deze te voeden door een bijdrage van € 4,7 miljoen uit de reserve Algemene bufferreserve;
  • Knelpunten personeel;
  • egalisatievoorziening groot onderhoud wegen;
  • egalisatievoorziening groot onderhoud openbare verlichting;

3. De reserve Precariobelasting per 1-1-2023 op te heffen en het resterend saldo toevoegen aan de Algemene reserve.

4. In te stemmen met het doel, de benodigde minimumomvang, de benodigde maximumomvang, de grondslag voor de mutatie en de verantwoording van de reserves en voorzieningen zoals is weergegeven in paragraaf 5.2 en 5.3.

7. Ontwerp aangepaste gemeenschappelijke regeling VNOG

De raad voorstellen om middels de concept-brief een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp aangepaste Gemeenschappelijke regeling VNOG.

8. Oprichting en deelname stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de oprichting en deelname stichting waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

9. Vaststellen NPO Plan van aanpak gemeente Putten

Het plan van aanpak voor de besteding van de gemeentelijke NPO middelen vaststellen.

10. Advies geschillencommissie VNOG

Het bindend advies geschillencommissie aanbieden aan de gemeenteraad door middel van de concept-raadsinformatiebrief.