Besluitenlijst 13 december 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 6 december 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 6 december 2022 is vastgesteld.

2. Ontwerpbestemmingsplan Verzorgingsplaats Vanenburg

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Verzorgingsplaats Vanenburg ter inzage leggen;
 2. Besluiten dat voor het plan geen milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld hoeft te worden.

3. Toekomst landelijk gebied van Putten

De raad informeren over de toekomst van het landelijk gebied van Putten middels de aangevulde concept-raadinformatiebrief.

4. Voorthuizerstraat 85 - verzoek toekennen woonbestemming

 1. Het college staat positief tegenover het verzoek en start hiervoor de procedure op, waarbij het pand in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan de aanduiding “kleine woning” krijgt, niet mag worden uitgebreid en er geen bijgebouwen mogen worden gebouwd;
 2. Er worden geen sloopmeters geëist voor de bestemmingsplanwijziging.

5. Aanvraag zonnepark Cleenhorsterweg

 1. De omgevingsvergunning zonnepark Cleenhorsterweg in ontwerp weigeren en dit ontwerpbesluit ter inzage leggen;
 2. Ter motivering van dit ontwerpbesluit aangeven dat de gemeenteraad geen ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

6. Reactie op motie over informatiebeveiliging

 1. Er wordt een security assessment uitgevoerd door een externe partij;
 2. De raad wordt over de uitvoering van de motie ICT-beveiliging geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

7. Plan van aanpak mensenhandel

Het plan van aanpak mensenhandel vaststellen.

8. Omgevingsvergunning kappen 15 bomen

De gevraagde omgevingsvergunning verlenen voor 2 bomen en weigeren voor 4 bomen.

9. Eerste wijziging Regeling Zonder Meer samenwerking BLNP

 1. De eerste wijziging van de Regeling Zonder Meer samenwerking BLNP vaststellen conform het conceptbesluit (bijlage 1).
 2. Na besluitvorming in alle vier gemeenten de colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht over de wijziging informeren.

10. Monitoringsverslag RPW 2021

Instemmen met het monitoringsverslag RPW 2021.

11. RIB stand van zaken windpark Horst en Telgt

 1. De planning van de ontwikkeling windpark Horst en Telgt gewijzigd vaststellen.
 2. De gemeenteraad hierover informeren via een raadsinformatiebrief.

12. Benchmark Afval

Kennisnemen van het rapport Benchmark Afval 2022 en de gemeenteraad hierover infomeren via een raadsinformatiebrief.

13. Inkooptraject gemeentelijke informatiepagina's

 1. De gemeentelijke informatiepagina’s in de plaatselijke huis-aan-huiskrant in blijven zetten als communicatiemiddel.
 2. De structurele kosten van € 25.000 per jaar dekken uit het reeds beschikbare budget voor Communicatie.
 3. Hiervoor een overeenkomst aangaan voor 2 jaar vast met de optie om de overeenkomst drie keer met 1 jaar te verlengen tegen dezelfde voorwaarden.
 4. Deze opdracht niet uitzetten op de markt, maar door middel van onderhandeling bij onze huidige contractant uitzetten.
 5. De heer Arends, afdelingsmanager Staf a.i. mandateren voor het akkoord geven op de definitieve gunning en tekenen van de overeenkomst, onder voorbehoud dat voorgestelde inkoopstrategie gehanteerd is en de offerte binnen de raming valt