Besluitenlijst 13 september 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 6 september 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 6 september 2022 is vastgesteld.

2. Vaststelling bestemmingsplan verplaatsing Aldi

 1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de Aldi vast te stellen;
 2. De zienswijzen beoordelen conform de notitie 'Beoordeling zienswijzen' (met aanvullende notities van bureau Ginder en bureau Goudappel), waarbij alleen de geanonimiseerde versie openbaar is;
 3. Naar aanleiding van de zienswijzen bij de vaststelling voorstellen twee wijzigingen in het plan aan te brengen; het opnemen van een maximale bebouwingsoppervlakte en de bepaling dat één winkel is toegestaan;
 4. Als ambtelijke wijziging twee tekstuele verduidelijkingen aanbrengen met betrekking tot de woningcategorieën.

3. Regionale samenwerking Regiovisie Cultuur en Erfgoedpact en DVO 2022-2024

 1. Instemmen met Regiovisie 2022-2024 en het Cultuur- en Erfgoedpact Noord-Veluwe 2022-2024;
 2. Instemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de 9 gemeenten van de regio Noord-Veluwe en penvoerder gemeente Putten;
 3. Instemmen met de Begroting Cultuur Noord-Veluwe;
 4. De portefeuillehouder voor cultuur mandateren namens het college een symbolische handtekening te zetten tijdens een officieel tekenmoment als start voor de samenwerking; 
 5. De gemeentelijke matchingsbijdrage ad. € 15.000 per jaar voor 2022 tot en met 2024 in middelen bijdragen en dit dekken uit de daarvoor reeds beschikbare middelen.

4. Startnotitie Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

 1. De raad voorstellen de opgaven en programma's in de Startnotitie Meerjarenplan 2023-2027 vast te stellen. 
 2. De portefeuillehouder sociaal domein is gemandateerd om namens het college de eindversie van het raadsvoorstel en ontwerpbesluit en de startnotitie vast te stellen.

5. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving 2023-2026

 1. De raad voorstellen in te stemmen met het vierjarige project ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ op de Noord-Veluwe;
 2. Instemmen met de projectstructuur die bestaat uit een lokale aanpak met regionale ondersteuning van het Trimbos-instituut, Nederlands Jeugd Instituut en de GGD NOG.
 3. Instemmen met het beschikbaar stellen van het jaarlijkse budget voor de regionale projectstructuur van OKO in  de periode van 2023 t/m 2026.
 4. De kosten van het project van circa € 24.000 per jaar en die voor de extra inzet van de beleidsmedewerker van € 9.000 beramen in de Begroting 2023 e.v. ten laste van het begrotingssaldo.
 5. De gemeenteraad jaarlijks via een raadsinformatiebrief informeren over de voortgang.
 6. De antwoordbrieven op de regionale en lokale adviezen van de adviesraden sociaal domein resp. Participatieraad vaststellen.
 7. Mandaat verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in haar rol als gastheergemeente Volksgezondheid om te besluiten tot het aangaan van contracten en andere verplichtingen in het kader van de regionale ondersteuning van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), onder de navolgende condities:
  • alvorens verplichtingen aan te gaan zoekt de gemeente Elburg afstemming met de andere deelnemende gemeenten;
  • dit mandaat omvat tevens de bevoegdheid als genoemd in artikel 160, lid 1 onder d en e, van de Gemeentewet; 
  • het college van B en W van de gemeente Elburg stemt in met dit mandaat.

6. Aanpak energiearmoede i.s.m. Duurzaamheid

 1. Minimahuishoudens in Putten ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen in hun huis en hiervoor een bedrag van maximaal €139.650,- beschikbaar stellen;
 2. Dit bedrag dekken uit de specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede;
 3. Instemmen met het gunnen van de opdracht aan Veluwe Duurzaam door middel van een enkelvoudige aanbestedingsprocedure en daarmee gemotiveerd afwijken van het lokaal inkoopbeleid t.b.v. de te hanteren aanbestedingsprocedure;
 4. De afdelingsmanager Samenleving mandateren de opdrachtbevestiging energiearmoede bestrijding te ondertekenen;
 5. De raad via de raadsinformatiebrief informeren over de aanpak van energiearmoede vanuit de beschikbare specifieke uitkering.

7. Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen Bosbad

 1. Een aanvraag van € 193.640 indienen op basis van de “Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19”, derde tranche, over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021;
 2. Een aanvraag van € 84.891 indienen op basis van de “Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19”, vierde tranche, over de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022;
 3. Het toegezegde bedrag op basis van deze regelingen in zijn geheel doorgeven aan St. Bosbad Klein Zwitserland, waarbij het erop toeziet dat deze extra ondersteuning niet leidt tot een positief exploitatieresultaat over de betreffende periodes.