Besluitenlijst 14 juni 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 7 juni 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 juni 2022 is vastgesteld. 

2. Wijzigingsplan Matseweg 2

  1. Het college staat positief tegenover het principeverzoek en start hiervoor de wijzigingsprocedure op;
  2. Indien geen zienswijzen worden ingediend wordt het plan hierbij vastgesteld op de dinsdag na het verstrijken van de ter inzage legging termijn van het ontwerpplan.

3. Instemmen met ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 111

  1. Instemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan en deze vrijgeven voor terinzagelegging;
  2. Instemmen met de verkoop van een kleine strook gemeentegrond voor een goede ontsluiting van één van de 2 woningen en de stukken voor verkoop gereed maken.

4. Samenwerkingsovereenkomst Factor Werk

Instemmen met ondertekening van de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst FactorWerk (het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe).

5. Aankoop Hooiweg 24 te Putten

  1. Het perceel met opstallen gelegen aan de Hooiweg 24 te Putten aankopen.
  2. De burgemeester mandateert het ondertekenen van de koopovereenkomst aan de portefeuillehouder.

6. Art.37 RvO-vragen over spoorwegovergangen Putten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die de fractie van de ChristenUnie heeft gesteld over de spoorwegovergangen in Putten en de antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

7. Mandatering Veluwe Alliantie

  1. De VeluweAlliantie machtigen om alle uitvoeringshandelingen, waaronder advisering van de provincie Gelderland over subsidieaanvragen, in het kader van het thema Vrijheid en Veluwe Remembers te verrichten.
  2. Het huidige regioprogramma Veluwe Remembers met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 vaststellen.
  3. De VeluweAlliantie vanaf heden mandateren om het toekomstige regioprogramma Veluwe Remembers vast te stellen en om eventuele wijzigingen en aanvullingen van het huidige regioprogramma vast te stellen.