Besluitenlijst 14 maart 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 7 maart 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 maart 2023 is vastgesteld.

2. Raadsinformatiebrief kruising Hoornsdam en fietspad Mariahoeve

Instemmen met de raadsinformatiebrief over de afronding van het Integraal Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenenkamer.

3. Fusie-effect rapportage CNS-basisscholen Bij de Bron en Van Damschool

  1. Positief adviseren betreffende de voorgenomen fusie tussen de CNS-basisscholen Bij de Bron en Van Damschool van de Vereniging tot stichting en instandhouding CNS Putten op basis van de fusie- effectrapportage.
  2. De Vereniging tot stichting en instandhouding CNS Putten het advies over de fusie per brief meedelen.

4. Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4 2022

De raad informeren over de kwartaalrapportage Sociaal Domein door middel van de concept-raadsinformatiebrief met als bijlage de kwartaalrapportage.

5. Aanbestedingsprocedure raambestek Relining riolering

  1. Akkoord gaan met de voorgestelde inkoopstrategie;
  2. Akkoord gaan dat gemeente Putten als penvoerder optreedt voor de deelnemende gemeenten;
  3. De burgemeester mandateren voor definitieve gunning van de raamovereenkomst, mits de aanbestedingsprocedure geen ingrijpende aanpassingen in de uitvraag noodzakelijk zijn;
  4. De afdelingsmanager Ruimte mandateren voor het gunnen van de deelopdrachten die voorkomen uit de raamovereenkomst.

6. Aankoop grond De Pinnenburg

Een strook grond van circa 55 m² aankopen van Stichting De Pinnenburg Beheer voor een bedrag van € 7.425,00 kosten koper.

7. Vaststelling bestemmingsplan Gervenhof & Dorpsstraat e.o.

  1. Het bestemmingsplan ‘Gervenhof & Dorpsstraat e.o' vast te stellen (identificatienummer NL.IMRO.0273.BPBKGervDorps-ON01), overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, regels en toelichting met kennis nemen van de ingediende zienswijzen en de beoordeling van de zienswijzen door het college;
  2. Bij het bestemmingsplan ‘Gervenhof & Dorpsstraat e.o’ geen exploitatieplan vast te stellen.