Besluitenlijst 17 januari 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 10 januari 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 januari 2023 is vastgesteld.

2. Decembercirculaire 2022

  1. Instemmen met de raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2022 en verzending hiervan naar de gemeenteraad.
  2. De effecten voor 2023-2026 verwerken als een begrotingswijziging op het saldo van de Begroting 2023-2026.

3. Reactie op motie anti-discriminatie

De raad voorstellen het Plan van Aanpak rondom discriminatie en inclusie als (proces)kader vast te stellen.

4. Voorbereidingskrediet deel 3 binnensportaccommodaties

  1. De raad voorstellen om voor het project Binnensportaccommodaties voorbereidingskrediet deel 3 beschikbaar te stellen;
  2. De gestelde vragen beantwoorden via een raadsinformatiebrief conform het memo.

5. Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Husselsesteeg 28

De gevraagde vergunning gedeeltelijk verlenen (voor vier bomen) en gedeeltelijk weigeren (voor drie bomen).

6. GVVP Putten

  1. De raad voorstellen het beleidskader met uitvoeringsmaatregelen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vast te stellen;
  2. Aanvullend budget voor onderzoeken en jaarlijkse acties en maatregelen beschikbaar te stellen: voor 2023 € 5.000, voor 2024 € 75.000 en structureel vanaf € 2025 € 20.000 en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
  3. In de periode 2023-2027 een bedrag van € 965.000 beschikbaar stellen voor uitvoering van verbetermaatregelen en dit te dekken uit de algemene reserve.

7. Deelname aan DAS-ISNV

Instemmen met de optionele deelname aan DAS-ISNV voor de inhuur van tijdelijk personeel vanaf schaal 9.

8. Raadsinformatiebrief inzake motie over duurzaamheidsoffensief

De raad via de concept-raadinformatiebrief in het kader van uitvoering van de motie duurzaamheidsoffensief informeren over de wijze waarop de toe-komstbestendig wonen lening uitgebreid wordt en de mogelijkheden om inwoners verder te ondersteunen met subsidies.

9. Subsidieregeling bloemrijke- en voedselrijke akkerranden 2023

De subsidieregeling bloemrijke- en voedselrijke akkerranden 2023 vaststellen, waarmee tevens wordt aangesloten bij de Algemene Subsidie verordening.

10. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

De raad voorstellen de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen.

11. Aanvraag omgevingsvergunning kappen waardevolle boom Stationsstraat 2

De gevraagde omgevingsvergunning weigeren in verband met de beeldbepalende waarde en de mogelijkheid om de conditie van de boom te verbeteren.

12. Voorgenomen verkoop grond aan Liander

  1. Besluiten het voornemen een strookje grond van circa 22 m², kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 3804 ged., te verkopen aan Liander Infra N.V. voor een bedrag van € 2.200,- kosten koper te publiceren op overheid.nl;
  2. Als er geen reactie komt op de publicatie de portefeuillehouder Grondzaken machtigen tot het aangaan van de koopovereenkomst.

13. Meerjarenbegroting Aurora onderwijsgroep - stichting Proo 2023-2027

De meerjarenbegroting 2023-2027 van Stichting Proo via de concept-raadsinformatiebrief aanbieden aan de gemeenteraad.

14. Jaarverslag Leerlingzaken 2021-2022

Het jaarverslag Leerlingzaken 2021/2022 met bijbehorende factsheet via de concept-raadsinformatiebrief aanbieden aan de gemeenteraad.

15. Leerlingenvervoer in Putten

De raad via de concept-raadsinformatiebrief informeren over het chauffeurstekort binnen het leerlingenvervoer in Putten.

16. Beantwoorden schriftelijke vragen artikel 37 RvO GB anti-discriminatie

De vragen van de fractie van Gemeentebelangen m.b.t. het antidiscriminatiebeleid beantwoorden via de concept-antwoord brief en deze versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

17. Raadsinformatiebrief begrotingswijziging demarcatie VNOG

De raad via de concept-raadsinformatiebrief informeren over de begrotings-wijzing demarcatie VNOG.