Besluitenlijst 17 mei 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 10 mei 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 mei 2022 is vastgesteld. 

2. 4-maandsrapportage 2022

  1. Instemmen met de 4-maandsrapportage 2022.
  2. De raad voorstellen de rapportage voor kennisgeving aan te nemen en de in de rapportage genoemde budgettaire aanpassingen vast te stellen.

3. Apv-standplaatsvergunning

De door mevrouw P. (Art of the flower) gevraagde Apv-standplaatsvergunning te verlenen, vooralsnog voor de duur van een jaar en het gebruik daarna te evalueren op (onder meer) verkeersaspecten.

4. Vaststelling bestemmingsplan De Schauwhof

Het ontwerpbestemmingsplan De Schauwhof gewijzigd aanbieden aan de gemeenteraad en voorstellen het plan inclusief de Zienswijzennota en de ambtelijke wijzigingen vast te stellen.

5. Jaarverslag sociale recherche 2021

  1. Het jaarverslag van de Sociale recherche samenwerking Noord-Veluwe 2021 vaststellen.
  2. De raad hierover informeren middels de concept-raadsinformatiebrief.

6. Beantwoording Motie Voedselbank in the spotlight

De raad via de concept-raadsinformatiebrief informeren welke acties zijn ondernomen om uitvoering te geven aan de motie.