Besluitenlijst 18 april 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 12 april 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 12 april 2023 is vastgesteld.

2. Herziening advies nadeelcompensatie Jecor Bouwmarkt

  1. Aan V.O.F. Jecor Vakbouwmarkt een bedrag betalen van € 3.595 als aanvulling op de eerdere nadeelcompensatie;
  2. Dit besluit kenbaar maken middels de conceptbrief.

3. Beleidsplan Speelruimte 2023

De raad voorstellen het Beleidsplan Speelruimte Putten 2023 vast te stellen.

4. Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024-2027 ODNV

  1. De raad informeren over de jaarrekening voor 2022 en voorstellen om in te stemmen met de gedeeltelijke herbestemming van het batig saldo 2022;
  2. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de begrotingswijziging 2023-2;
  3. De verhoging van de bijdrage à € 204.700 over 2023 voor € 53.300 dekken uit de algemene reserve en voor € 151.400 ten laste van het begrotingssaldo 2023.
  4. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de programmabegroting voor 2024-2027.
  5. De structurele verhoging van de bijdrage à € 181.000 meenemen in de Kadernota 2024.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor uitrit Vervoornstraat 57

De gevraagde omgevingsvergunning voor een uitrit weigeren.

6. B&W Voorstel

Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen van de fractie van de ChristenUnie over het bestaansminimum.