Besluitenlijst 19 april 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 12 april 2022

De openbare besluitenlijst van de B en W-vergadering van 12 april 2022 is vastgesteld.

2. Verordening individuele inkomenstoeslag

  1. De gemeenteraad voorstellen om de Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Participatiewet gemeente Putten 2017 per 1 april 2022 in te trekken;
  2. De gemeenteraad voorstellen om de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Putten 2022 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 april 2022.
  3. De besluiten op de gebruikelijke wijze publiceren.

3. Bestemmingsplanwijziging verplaatsing Aldi

  1. Het ontwerpbestemmingsplan voor beide locaties en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de locatie Enghuusweg ter inzage leggen;
  2. Kennis nemen van de vooroverleg reactie van de provincie over de verkeersafwikkeling en deze reactie geen aanleiding laten zijn tot aanpassingen of uitstel van het plan;
  3. Met de Aldi de anterieure overeenkomst sluiten (niet openbaar);
  4. Besluiten dat geen Milieu Effect Rapportage nodig is voor het plan.

4. Ontwikkelingen De Reebok Putten

  1. Instemmen met een schuldovername van Geja Tomassen Vastgoed B.V. naar Bergsham B.V..
  2. Instemmen met het investeringsvoorstel en bereidheid uitspreken om uitstel van betaling te verlenen aan Bergsham B.V. zodat het investe-ringsvoorstel kan worden uitgevoerd waarna de hoogte van de dwangsom wordt gematigd.

5. Rapportage sociaal domein Q4 2021

De Bespreeknotitie Kwartaalrapportage Q4 2021 Sociaal Domein voorleggen aan de commissie Samenleving.

6. Handhaving APV Vervoer inbrekerswerktuigen

Een last onder dwangsom opleggen aan de heren K., V. en C. afzonderlijk vanwege het overtreden van artikel 2:44 Apv (vervoer inbrekerswerktuigen).

7. Aanwijzingsbesluit en nadere regels Apv

Het Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels Algemene plaatselijke verordening (Apv) Putten 2019 voor de vierde keer te wijzigen conform het concept-besluit.