Besluitenlijst 1 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 18 oktober 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 oktober 2022 is vastgesteld

2. Gebiedsagenda Steenenkamer (pilot participatie Omgevingsvisie)

 1. De raad middels de raadsinformatiebrief informeren over de Gebiedsagenda Steenenkamer als resultaat van de uitgevoerde pilot in het kader van de Omgevingswet;
 2. Aan de raadsinformatiebrief een passage toevoegen over het vervolgproces, waarbij in samenspraak met buurtbewoners wordt bezien welke acties prioriteit krijgen;
 3. Wethouder 't Jong is gemachtigd de definitieve versie van de raadsinformatiebrief vast te stellen.

3. Aanvraag zonnepark Keizerswoert - verklaring van geen bedenkingen

 1. Voor de aanvraag omgevingsvergunning zonnepark Keizerswoert -onderdeel afwijken bestemmingsplan – de gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven;
 2. De zienswijzen beoordelen conform de zienswijzennota. De zienswijzen geven geen aanleiding de aanvraag te weigeren of andere voorwaarden te stellen;
 3. Indien de verklaring wordt afgegeven door de gemeenteraad de omgevingsvergunning verlenen conform het ontwerpbesluit en de stukken ter inzage leggen. Daarbij wordt ten opzichte van het ontwerpbesluit de opruimplicht explicieter in de voorwaarden gezet.

4. Toeristische Investeringsagenda 2023-2025

 1. Instemmen met de Toeristische Investeringsagenda 2023-2025;
 2. De financiële consequenties van Toeristische Investeringsagenda 2023-2025 dekken uit bestaande budgetten recreatie/toerisme;
 3. De raad informeren over de opbrengsten van de ‘Dromen naar Doen’ sessies en kennisnemen van de Toeristische Investeringsagenda 2023-2025 middels de raadsinformatiebrief.

5. Beantwoorden schriftelijke vragen artikel 37 RvO over woningbouwambities

 1. Instemmen met de aangepaste beantwoording van de schriftelijke vragen die mevr. Kamphuis van Wij Putten heeft gesteld over de woningbouwambities.
 2. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

6. Samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke stage 2023-2026

 1. Instemmen met de voortzetting van de regionale samenwerking rondom maatschappelijke stage; '
 2. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage 2023-2026;
 3. Instemmen met het door gemeenten bekostigen van de bemiddelings- en applicatie MaS4You.
 4. Burgemeester Lambooij machtigt wethouder Van den Hoorn om de samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage 2023-2026 namens de gemeente Putten te ondertekenen.

7. Sport- en beweegbeleid 2023-2026

De raad voorstellen om het beleidsplan ‘Sport en bewegen levert Putten veel op. Sport en beweegbeleid gemeente Putten 2023-2026’ vast te stellen.

8. Subsidie VVE 2022

 1. De volgende subsidie voor VVE voor 2022 toekennen:
 • CNS Kinderopvang € 73.846,=
 • Ska Kinderopvang € 34.816,=
 • Kindcentrum Putten € 64.048   

2. De subsidies dekken uit de beschikbare middelen in de begroting voor onderwijsachterstandenbeleid.

De gevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de Voorthuizerstraat weigeren.

9. Weigeren omgevingsvergunning kappen boom

De gevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de Voorthuizerstraat weigeren.

10. Raadsinformatiebrief Centrumplan fase 2

Instemmen met de raadsinformatiebrief voor het project Centrumplan fase 2, herinrichting kernwinkelgebied.

11. Terugvordering ten onrechte verstrekte uitkering

Het bezwaar van de heer M. gedeeltelijk gegrond verklaren en de periode van terugvordering beperken tot de periode 4 januari 2021 tot 15 november 2021.

12. Verlenging exploitatievergunning escortbedrijf

Aan aanvraagster een exploitatievergunning escortbedrijf (verlenging) verlenen voor 5 jaar.

13. Toestemming doorverkoop bouwkavel

Toestemming geven aan Handelsonderneming Hardeman B.V. voor het overzetten van de bouwkavel aan de Trientje Timmerstraat 58, kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 5665 naar V2O B.V. en vervolgens de kavel via Het Geldersch Huys te verkopen.

14. Beslissingen op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van twee chalets en een zwembad

 1. De vergunning in stand laten met aanvulling van de nadere overweging over archeologie;
 2. Het bezwaarschrift van Recreatiepark De Oude Driest deels gegrond en voor het overige ongegrond verklaren;
 3. Het bezwaarschrift van meneer en mevrouw H en mevrouw P. ongegrond verklaren.

15. Beslissing op bezwaar tegen afwijzing aanvraag energietoeslag

Het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen en het bezwaar ongegrond verklaren.

16. Districtelijk ondermijningsteam Noord- en Oost-Gelderland

 1. Instemmen met het convenant samenwerking districtelijk ondermijningsteam Noord- en Oost-Gelderland;
 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van ca.  1.000 excl. BTW per jaar voor een periode van twee jaren en dit mee te nemen in de 4-maandsrapportage ten laste van het begrotingssaldo.