Besluitenlijst 20 december 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 13 december 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 13 december 2022 is vastgesteld.

2. Subsidieprogramma 2023

 1. Kennisnemen van de vaststellingen van subsidies van 2021 (bijlage 1).
 2. Het subsidieprogramma 2023 vaststellen (bijlage 2).
 3. Een viertal subsidies indexeren met een totaalbedrag van € 22.262 en dit in de 4-maandsrapportage 2023 en de Kadernota 2024 verwerken ten laste van de stelpost indexatie.
 4. De subsidie aan Stichting Gelukkig Ouder Worden en het Truckfestijn met een totaalbedrag van € 3.920 structureel verwerken in de 4-maandsrapportage 2023 en de Kadernota 2024 en ten laste brengen van het begrotingssaldo.
 5. De raad informeren via de raadsinformatiebrief.

3. Beleidsregels Sociaal Domein 2023

 1. De Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Putten 2023 vaststellen;
 2. De ingangsdatum vaststellen op 1 januari 2023;
 3. De Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Putten 2022 intrekken per 1 januari 2023;
 4. Dit besluit op de gebruikelijke wijze publiceren;
 5. De Gemeenteraad via de concept-raadsinformatiebrief informeren;
 6. De Participatieraad antwoorden via de concept-antwoordbrief.

4. Nadere regel ledensubsidie gemeente Putten

 1. De Nadere Regel Ledensubsidie Gemeente Putten vaststellen;
 2. Het subsidieplafond voor de doelgroepensubsidie verhogen met € 1.500 en dit in de 4- maandsrapportage 2023 en de Kadernota 2024 verwerken ten laste van het begrotingssaldo.

5. Taalklas Pelikaan voor kinderen PO uit de Oekraïne

Instemmen met het verstrekken van cofinanciering aan VPCO van € 34.362 ten behoeve van de taalklas PO voor Oekraïense leerlingen.

6. Bezwaar tegen last onder bestuursdwang

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren en de gevraagde herziening afwijzen, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

7. Uitstelbrief beantwoorden schriftelijke vragen SGP over buitengebied en stikstof

 1. De termijn voor het beantwoorden van artikel 37 vragen met 1 week uitstellen.
 2. De uitstelbrief versturen aan de heer J. van den Brink van de SGP.

8. Centrumbeheerder

 1. Instemmen met het projectvoorstel voor het bijdragen aan functie van Centrumbeheerder Putten;
 2. Gedurende 3 jaar € 1.800 per jaar voor deze functie dekken uit de post economie; 
 3. Gedurende 3 jaar € 3.600 per jaar voor deze functie dekken uit de post 'onvoorzien'.

9. Communicatie- en burgerparticipatiebeleid 2023-2026

 1. De notitie Luisteren 2.0 over communicatie en burgerparticipatie in de periode 2023-2026 vaststellen.
 2. De gemeenteraad hierover informeren via een raadsinformatiebrief.

10. Participatieplan 2023

 1. Het Participatieplan 2023 vaststellen;
 2. De raad informeren middels de raadsinformatiebrief met het plan als bijlage.

11. Aanvullende subsidie 2022 Putten voor Elkaar i.v.m. loongebonden component

 1. Instemmen met de indexatieaanvraag looncomponent Putten voor Elkaar van € 8.552,- voor 2022.
 2. Akkoord gaan met het verzoek om het restant van de in 2022 verstrekte doorontwikkelsubsidie mee mogen nemen naar 2023.

12. Realiseren expositieruimte brandweerattributen

 1. De gemeenteraad voorstellen om een expositieruimte voor brandweerattributen te realiseren
 2. Hiervoor een budget beschikbaar stellen van € 115.000 exclusief btw;
 3. De kosten dekken uit een gift van € 60.000 van Kringloopwinkel Overnodig en het resterende bedrag à € 55.000 afschrijven en de kapitaallast à € 2.750 ten laste brengen van het begrotingsresultaat.
 4. De exploitatielasten à € 1.500 per jaar vanaf 2023 ten laste brengen van het begrotingsresultaat.

13. Raadsinformatiebrief Halvinkhuizen

De raad middels de concept-raadsinformatiebrief informeren over de voortgang van de woningbouwontwikkeling in Halvinkhuizen.

14. Bezwaar tegen afwijzen energietoeslag

Het bezwaar van de heer A. ongegrond verklaren onder overneming van het advies van de commissie bezwaarschriften.

15. Bezwaren tegen terugvorderen uitkering en boete

Beide bezwaren niet-ontvankelijk verklaren, onder overneming van het advies van de commissie bezwaarschriften.

16. Statuten Bosbad

 1. Instemmen met een derde termijn voor Bosbad bestuursleden zonder leeftijdslimiet en die verwerken in hernieuwde statuten, die in 2023 ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college.
 2. Instemmen met de uitgaande brief aan het Bosbad.

17. Vaststellen informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten

Het informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2023 vaststellen.

18. Deelname centrale stemopneming

Deelnemen aan de centrale stemopneming voor de Provinciale Staten verkiezing en de Waterschapsverkiezing op 16 maart 2023.

19. Overeenkomst dierenopvang en ambulance De Ark 2023

 1. In afwijking van het inkoopbeleid ISNV instemmen met toevoeging van addendum 1 aan de overeenkomst Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum de Ark met ingang van 1 januari 2023.
 2. De overeenkomst Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum de Ark opzeggen per 1 januari 2024;
 3. De bijdrage aan Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum de Ark indexeren met een bedrag van € 4.500 en dit in de 4-maandsrapportage 2023 en de Kadernota 2024 verwerken ten laste van de stelpost indexatie.
 4. De aanvullende kosten ten behoeve van de dierenambulance van € 6.250 beramen bij de 4-maandsrapportage 2023 en dit te verwerken in de Kadernota 2024 ten laste van het begrotingssaldo.
 5. De incidentele meerkosten voor de dierenambulance als gevolg van de vogelgriep € 3.000 beramen bij de 4-maandsrapportage 2023 ten laste van de post onvoorzien.

20. Meerkostenregeling Jeugd en Wmo

 1. Instemmen met de (op regionaal niveau vast te stellen) meerkostenregeling over de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 19 april 2022 (Jeugdwet, Wmo, met uitzondering van beschermd wonen);
 2. Instemmen met de verdeelsleutel tussen de bij de regio aangesloten gemeenten voor wat betreft de op regionaal niveau afgestemde meerkostenregeling en in stemmen met de werkwijze van financiële afwikkeling van de meerkosten;
 3. Instemmen met de voorgestelde werkwijze voor uitzonderingsgevallen waarin door de afdelingsmanager Samenleving wordt beoordeeld of het nodig is een maatwerkafspraak te maken met de desbetreffende aanbieder.

21. Uitvoeringsstrategie Krachtighuizen

 1. Instemmen met de Uitvoeringsstrategie voor Krachtighuizen.
 2. Instemmen met cofinanciering van de aanvraag Regiodeal Veluwe van € 85.000 verdeeld over een periode van 3 jaar ten behoeve van de inzet van een gebiedsregisseur.

22. Aanbestedingstraject rotonde Nijkerkerstraat/ Van Geenstraat

 1. Akkoord gaan met de voorgestelde inkoopstrategie Rotonde Nijkerkerstraat – van Geenstraat.
 2. Dhr. H. Vinke, afdelingsmanager Ruimte, mandateren voor het definitief gunnen en ondertekenen van de overeenkomst, indien binnen gestelde kaders en raming.

23. Gunning Mbo en Hbo Onderwijsroute Wet Inburgering

 1. De Europese aanbestedingsprocedure inkoop onderwijsroute Mbo die, met de samenwerkende gemeenten onder regie van de gemeente Harderwijk, is ingezet zonder gunning beëindigen;
 2. Afwijken van het Inkoopbeleid ISNV met betrekking tot de inkoop van de onderwijsroute voor inburgeraars;
 3. De onderwijsroute Mbo enkelvoudig onderhands inkopen bij ROC Deltion te Zwolle, met terugwerkende kracht tot 1 september 2022;
 4. De onderwijsroute Hbo enkelvoudig onderhands inkopen bij Hogeschool Windesheim te Zwolle, met terugwerkende kracht tot 1 september 2022;
 5. De gemeente Harderwijk mandateren de contracten onder beslispunt 3 en 4 te ondertekenen namens de gemeente Putten;
 6. Aan het mandaat een budgetplafond van € 17.000,- per kandidaat verbinden exclusief indexatie;
 7. De gemeente Harderwijk mandateren de inkoop tot en met 2025 vast te leggen met een optie voor verlenging van 2 jaar.

24. DVO Sociale Recherche

 1. Instemmen met de voorgestelde wijziging van de DVO Sociale Recherche per 1 januari 2023;
 2. De bijdrage aan DVO Sociale recherche indexeren met een bedrag van € 1.641 en dit in de 4-maandsrapportage 2023 en de Kadernota 2024 verwerken ten laste van de stelpost indexatie.

25. Aanwijzingsbesluit en nadere regels Apv

Het Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels Algemene plaatselijke verordening (Apv) Putten 2019 voor de zesde keer te wijzigen conform het ontwerp-besluit.