Besluitenlijst 20 september 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 13 september 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 13 september 2022 is vastgesteld.

2.  Beantwoording schriftelijke vragen GB over energietoeslag

  1. De schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen m.b.t. de eenmalige energietoeslag te beantwoorden middels de concept-antwoordbrief.
  2. Deze brief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

3. Gebruik pand Hooiweg 6D

  1. Het gebouw Hooiweg 6D (kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 2798) in gebruik geven aan Vogelvereniging de Putter tot en met 31 december 2022;
  2. De portefeuillehouder Grondzaken machtigen tot het aangaan van de gebruikersovereenkomst.
  3. Wethouder Van den Hoorn heeft zich van beraadslaging en stemming onthouden in verband met een persoonlijk belang.

4. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor plaatsen kas

Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kas op het perceel Veenwaterweg 6 ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand houden.

5. Toestemming vestigen erfdienstbaarheid

Toestemming verlenen voor het vestigen van een erfdienstbaarheid ten laste (en ten gunste) van het perceel Folckerusstraat 10.

6. Samenwerkingsovereenkomst Dementie Noordwest-Veluwe 2022-2025

  1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst netwerk dementie Noordwest-Veluwe.
  2. Instemmen met de jaarlijkse bijdrage van € 2.000 in de jaren 2022 t/m 2025.
  3. De burgemeester machtigt wethouder Van den Hoorn om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Putten te ondertekenen.

7. Definitieve verklaring van geen bedenkingen - vergunning Arnhemse Karweg 4

De raad voorstellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het onderdeel afwijken bestemmingsplan voor de aanvraag omgevingsvergunning 'bouwen van een bijgebouw' Arnhemse Karweg 4.