Besluitenlijst 21 juni 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 14 juni 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 juni 2022 is vastgesteld. 

2. Ontheffingsvoorwaarden voetgangerszone centrum Putten

De ontheffingsvoorwaarden voor de voetgangerszone in het centrum van Putten vaststellen, waarbij aan wethouder Koekkoek mandaat wordt verleend met betrekking tot vaststelling van de tijden.

3. Beschikbaarheidswijzer jeugdhulp 2e lijn

 1. De ISNV opdracht geven tot enkelvoudige aanbesteding van een beschikbaarheidstool.
 2. De enkelvoudige aanbesteding open te stellen voor Webapptool solutions.
 3. Hiermee afwijken van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid van Jeugdhulp Noord Veluwe.
 4. De kosten voor Putten ad € 2.497 per jaar en de incidentele kosten voor implementatie ad € 1.688 ten laste brengen van grootboek Regionale Jeugdhulp (66724).
 5. Mandaat verlenen aan het bestuur, de directieraad, de directeur Domein Sociaal en de afdelingshoofden Domein Sociaal van Meerinzicht, met de mogelijkheid van ondermandaat aan medewerkers van Meerinzicht, tot het gunnen van de opdracht aan Webapptool solutions en het besluiten tot het aangaan van de contracten in samenspraak met de 7 deelnemende gemeenten.
 6. Opdracht verlenen aan Meerinzicht om de beschikbaarheidstool te beheren, te financieren en deze kosten te verrekenen met de deelnemende gemeenten, welke opdracht zal worden geformaliseerd in een met Putten nog af te sluiten dienstverleningsovereenkomst.

4. BTW-compensatie Veilig Thuis over 2021

Een bedrag van € 4.652- betalen aan Veilig Thuis voor compensatie BTW in 2021.

5. Voorrangsregeling verhuiscoach Noord-Veluwe

 1. De “Voorrangsregeling verhuiscoach Noord-Veluwe” vaststellen;
 2. Woningstichting Putten middels de conceptbrief hierover informeren;
 3. De raad hierover te informeren middels de concept-raadsinformatiebrief.

6. Bestemmingsplan langdurige woonsituaties deel 2

 1. Het college staat positief tegenover de verzoeken;
 2. Er wordt hiervoor één bestemmingsplanwijziging opgestart;
 3. Voor het perceel Voorthuizerstraat 160A wordt tegelijk een hogere grenswaardeprocedure doorlopen in verband met geluid vanaf de Voorthuizerstraat.

7. Jaarverantwoording toezicht kinderopvang Putten 2021

 1. Het jaarverslag wet kinderopvang 2021 met bijbehorende bijlagen vaststellen;
 2. De gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2022 een afschrift van het jaarverslag wet kinderopvang sturen via de concept-raadsbrief;
 3. Het jaarverslag wet kinderopvang 2021 uiterlijk 1 juli 2022 verzenden aan de Inspectie van het Onderwijs.

8. Jaarverslag gemeentearchief 2021

 1. Het jaarverslag archief 2021 vaststellen.
 2. Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad door het aanbieden van het jaarverslag.

9. Functieverandering Voorthuizerstraat 202 (Melkmeisje)

 1. Instemmen met het gewijzigde verzoek, waarbij sprake is van eenrichtingsverkeer (ingang via Voorthuizerstraat en uitgang via Oude Nijkerkerweg).
 2. De kleine woning wordt ingezet als kleine bedrijfswoning.