Besluitenlijst 21 maart 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 14 maart 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 maart 2023 is vastgesteld.

2. Ontheffing anti-speculatiebeding

Ontheffing verlenen aan de eigenaren van het vervreemdingsverbod en de plicht tot zelfbewoning van de woning Trientje Timmerstraat 66.

3. Omgevingsvergunning legaliseren plaatsen dakkapel Stationsstraat 26

 1. De gevraagde omgevingsvergunning weigeren in verband met niet voldoen aan redelijke eisen van welstand;
 2. In overleg met de rayonarchitect bezien bij welke maatvoering en situering een dakkapel wel aan redelijke eigen van welstand kan voldoen.

4. Bestemmingsplan Dorpsstraat-Engweg 111

 1. De raad voorstellen om het bestemmingsplan Dorpsstraat-Engweg 111, Putten gewijzigd vast te stellen;
 2. Het besluit hogere waarde Dorpsstraat-Engweg 111, Putten bekrachtigen.

5. Overname grond nabij school De Wegwijzer

 1. Een strook grond van circa 282 m² (kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummers 3251 en 3769) om niet overnemen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (hierna: VPCO) onder de in de conceptovereenkomst opgenomen voorwaarden en bepalingen;
 2. Aan VPCO toestemming geven een strook grond van circa 22 m² over te dragen aan Liander conform de situatietekening, mits de verkoopprijs wordt afgestaan aan de gemeente;
 3. Deze toestemming bevestigen middels de concept-brief.

6. Rib over stand van zaken Wmo aanbesteding begeleiding groep

De gemeenteraad informeren over de stand van zaken via de concept-raadsbrief.

7. BTW compensatie Veilig Thuis 2022

Een bedrag van € 4.443,00 betalen aan Veilig Thuis voor compensatie BTW over 2022.

8. Deelname houdbaarheidsonderzoek Wmo en jeugd

 1. Deelnemen aan het houdbaarheidsonderzoek.
 2. Hiervoor de pilotovereenkomst 'Dataset ten behoeve van onderzoek CPB - Raming Wmo en jeugdzorguitgaven' ondertekenen.

9. Inspectie toezicht toegang tot jeugdhulp

 1. Het verbeterplan naar aanleiding van het inspectierapport vaststellen.
 2. De gemeenteraad hierover informeren via de concept-raadsinformatiebrief.
 3. De antwoordbrief sturen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.