Besluitenlijst 22 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 15 november 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 november 2022 is vastgesteld.

2. Voorstel publicatie ingebruikgeving

  1. Het voornemen om een deel van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 4746 (circa 1.375 m²) in gebruik te geven aan Woningstichting Putten (hierna: WSP) ten behoeve van de realisatie van Flexwoningen kenbaar maken via overheid.nl;
  2. Als er geen reactie komt op de publicatie, machtigt de burgemeester de portefeuillehouder Grondzaken tot het aangaan en ondertekenen van de grondgebruikersovereenkomst.

3. Aanvraag omgevingsvergunning kappen van twee bomen

De gevraagde vergunning verlenen voor de bomen 1 en 2, waarbij ten aanzien van de boom waar de feitelijke situatie nu niet is vast te stellen het aspect veiligheid doorslaggevend is.

4. Benoeming bestuurslid Stichting Binnensport Putten

  1. Instemmen met de benoeming van de heer B. per 1 november 2022 als bestuurslid van Stichting Binnensport Putten.
  2. De concept-instemmingsbrief versturen.

5. Bezwaarschrift Participatiewet uitkering

Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

6. Bezwaar niet-ontvankelijk verklaren

Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren, conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van drie bomen

Vergunning verlenen voor het kappen van boom 2 en 3 en vergunning voor het kappen van boom 1 weigeren in verband met voldoende veiligheid, natuurwaarde en beleving.

8. Ledenbrief 22/057 VNG over ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022

Instemmen met het voorstel van de VNG om een eenmalige uitkering te verstrekken in december 2022 en dat via de ledenraadpleging kenbaar maken.