Besluitenlijst 23 augustus 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 16 augustus 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 16 augustus 2022 is vastgesteld.

2. Bomenbalans 2021

De raad via de aangepaste informatiebrief informeren over de Bomenbalans 2021.

3. Vaststellen bestemmingsplan Wallenbergstraat ong., achter Stationsstraat 95

 1. Instemmen met de gemeentelijke reactie op de binnengekomen zienswijzen zoals beschreven in de zienswijzennota "Bestemmingsplan Wallenbergstraat ong., achter Stationsstraat 95"
 2. De raad voorstellen om het ontwerpbestemmingsplan "Wallenbergstraat achter Stationsstraat 95" vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de zienswijzennota "Bestemmingsplan Wallenbergstraat ong., achter Stationsstraat 95";
 3. De raad voorstellen om geen exploitatieplan bij het vaststellen van het bestemmingsplan vast te stellen.

4. Bezwaar tegen intrekken uitkering Participatiewet

 1. Het advies van de commissie bezwaarschriften niet overnemen.
 2. Het besluit herroepen en daarvoor in de plaats een nieuw besluit nemen, overeenkomstig de ontwerp-beschikking.

5. Beëindiging erfpacht

 1. Het erfpachtrecht dat is gevestigd ten behoeve van de heer T. voor het perceel kadastraal bekend gemeente Putten, sectie C, nummer 9698 (opstal/ loods naast brandweerkazerne) te beëindigen en de daarbij behorende notaris- en kadasterkosten voor rekening van de gemeente te nemen;
 2. Een bedrag van € 6.500,- aan de heer T. betalen als vergoeding voor de op het perceel aanwezige opstal;
 3. Op het moment dat de erfpacht notarieel is beëindigd een gedeelte van het perceel conform bijgevoegde tekening (Bijlage 1) aan de heer T. verhuren voor een bedrag van € 500,- per jaar;
 4. De portefeuillehouder Grondzaken machtigen voor het aangaan van de nog op te stellen overeenkomsten tot beëindiging van de erfpacht én verhuur.

6. Nadeelcompensatie Jecor Vakbouwmarkt

 1. Het verzoek van V.O.F. Jecor Vakbouwmarkt honoreren om nadeelcompensatie over het jaar 2021 toe te kennen en aan hen een bedrag te betalen van € 3.822,- plus de vanaf 15 december 2021 wettelijk verschuldigde rente;
 2. Dit besluit kenbaar maken door middel van de concept-brief.

7. Nadeelcompensatie TOP360

 1. Het verzoek van TOP360 om nadeelcompensatie over het jaar 2021 afwijzen;
 2. Dit besluit kenbaar maken door middel van de concept-brief.

8. Vaststellen bestemmingsplan Engweg 10

 1. De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Engweg 10’ vast te stellen in overeenstemming met het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen;
 2. Het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder Engweg 10 vaststellen.

9. Verhoging eenmalige energietoeslag

De volgende artikelen in de Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag als volgt te wijzigen:

 • Artikel 1 d: Aanpassingen in de referteperiode;
 • Artikel 2 lid 1: € 800,- in €1.300,- ;
 • Artikel 4 lid 1: 1 april 2022 in 1 september 2022;
 • Artikel 4 lid 3: 31 augustus 2022 in 30 juni 2023;
 • Artikel 6 lid 2: 1 september 2022 in 1 juli 2023.