Besluitenlijst 24 januari 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 17 januari 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 januari 2023 is vastgesteld.

2. Projectvoorstel opstellen Programma Fysieke Leefomgeving

  1. Instemmen met het projectvoorstel om te komen tot een eerste aanzet voor het opstellen van een Programma Fysieke Leefomgeving als opvolger van het Beleidsplan IBOR.
  2. Hiervoor externe ondersteuning in te zetten voor een bedrag van maximaal € 30.000,- en daarbij bezien of dit bedrag kan worden gedekt via herbestemming van een deel van het positieve rekeningresultaat 2022 (waarbij de voorgestelde dekking tot die tijd tijdelijk dienst kan doen).

3. Energietoeslag 2023

De beleidsregels energietoeslag 2023 intrekken.

4. Beantwoorden brief Participatieraad over coalitieakkoord

De Participatieraad antwoorden via de concept-antwoordbrief.

5. Cliëntervaringsonderzoek 2021

  1. De rapportage van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugd 2021, het Cliëntervaringsonderzoek 2021 verbeterplan en de nieuwe vragenlijsten voor 2023 vaststellen.
  2. De gemeenteraad middels de concept-raadsinformatiebrief informeren over de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek 2021 en de invulling van het CEO 2023.
  3. Schriftelijk reageren op het advies van de Participatieraad middels de conceptbrief.

6. Beleidsregels sociaal domein 2023 eerste wijziging

  1. De ‘Beleidsregels sociaal domein gemeente Putten 2023 eerste wijziging’ vaststellen.
  2. De wijziging op de gebruikelijke wijze publiceren.

7. Uitvoeringskrediet onderhoud minirotonde

  1. Instemmen met het definitief ontwerp en de bijbehorende kostenraming ten behoeve van de renovatie van de minirotonde op de kruising van de Garderenseweg met de Calcariaweg en Bosrand.
  2. De raad voorstellen om op basis daarvan het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.