Besluitenlijst 24 mei 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 17 mei 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 mei 2022 is vastgesteld. 

2. Krediet basisschool De Akker

 1. De raad voorstellen om het restant investeringskrediet van € 3.078.882, zoals opgenomen in de begroting 2022, vrij te geven voor de bouw van basisschool de Akker;
 2. De raad voorstellen om een extra investeringskrediet van € 1.055.714 beschikbaar stellen om de stijging van de bouwkosten op te vangen;
 3. De extra kapitaallasten van € 26.393,- te verwerken in de begroting 2023 e.v. ten laste van de stelpost kapitaallasten onderwijs-huisvesting.

3. Voorstel inzake Stationsstraat 24B

 1. Het ingediende bezwaarschrift gegrond verklaren;
 2. Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift de eerder verleende vergunning herroepen en daarvoor in plaats een nieuw besluit nemen, waarmee de omgevingsvergunning met een uitgebreide motivering opnieuw wordt verleend.

4. Projectvoorstel Achterstraat en voorstel sloop

 1. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met variant 1 van Witteveen+Bos als stedenbouwkundige voorkeursvariant;
 2. Een aanbestedingsprocedure starten om een bureau/ marktpartij te selecteren die zowel het ontwerp maakt, verder uitwerkt als het werk uitvoert;
 3. Een krediet van € 40.000, - voor de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding beschikbaar stellen en deze kosten inbrengen in de toekomstige grondexploitatie;
 4. Als deze grondexploitatie er niet komt, de kosten dekken uit de reserve grondexploitatie.

5. Trouwen op een tijdstip buiten vastgestelde uren

Afwijken van de aangegeven uren in het Reglement burgerlijke stand gemeente Putten voor een huwelijk op dinsdag 21 juni 2022 om 19.00 uur.

6. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

Op basis van de gedane opgave van neveninkomsten van het jaar 2021 van de politieke ambtsdragers H.A. Lambooij, R. Koekkoek, B. Koops en E.T 't Jong geen verrekening laten plaatsvinden.

7. Weigering omgevingsvergunning Schovenhorsterveldweg 7 1

De gevraagde omgevingsvergunning weigeren, omdat deze in strijd is met de regels van het bestemmingsplan en niet past binnen het vastgestelde beleid.

8. Omzetten agrarische bedrijfsbestemming Schremmersteeg 5 naar woonbestemming

De procedure voor omzetten van de bestemming opstarten (na schriftelijke instemming eigenaren).

9. Verzoek aanpassen woonbestemming Groot Hellerweg 2B

 1. Het college staat positief tegenover het verzoek, onder voorwaarde dat Natuurmonumenten hiermee in kan stemmen;
 2. Het college gaat bij uitwerking uit van 120% natuurcompensatie (48m²) en kiest voor een binnenplanse wijzigingsprocedure.

10. Voortzetting Specialistische Ondersteuning Huisartsen jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (SOH jGGZ)

 1. De inzet van de SOH jGGZ bij Gezondheidscentrum Putten en Gezondheidscentrum Da Costa continueren tot 31 maart 2023, met een optie voor een verlenging van een jaar.
 2. De afdelingsmanager Samenleving mandateren voor het ondertekenen van de contracten voor de inzet van de SOH jGGZ bij de huisartsen.
 3. De raad hierover informeren via de concept raadsinformatiebrief.
 4. Huisartsen en gecontracteerde aanbieders SOH jGGZ informeren via de conceptbrief.

11. Anterieure overeenkomst en herziening bestemmingsplan Engweg 10

 1. De Anterieure Overeenkomst Engweg 10 ondertekenen;
 2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Engweg 10;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Engweg 10 in procedure brengen;
 4. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder Engweg 10 vaststellen.