Besluitenlijst 26 april 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 19 april 2022

De openbare besluitenlijst van de B en W-vergadering van 19 april 2022 is vastgesteld.

2. Vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit

De gemeenteraad voorstellen om conform het conceptbesluit  de verordening op de gemeentelijke adviescommissie vast te stellen.

3. Vaststelling bestemmingsplan Hellerweg 7

De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Hellerweg 7 vast te stellen.

4. Handhaving APV seksinrichting zonder vergunning

Een last onder dwangsom opleggen aan mevrouw B. vanwege het overtreden van artikel 3:4, eerste lid, Apv (exploiteren seksinrichting zonder vergunning).

5. Jaarverslag Leerlingzaken 2020-2021

Het jaarverslag Leerlingzaken 2020/ 2021 met bijbehorende factsheet via de concept-raadsinformatiebrief aanbieden aan de gemeenteraad.

6. VNOG jaarstukken 2021, concept-programmabegroting 2023-2026 en begrotingswijziging demarcatie brandweer

  1. De voorlopige jaarstukken 2021 ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad.
  2. De concept programmabegroting 2023 – 2026 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) aan bieden aan de gemeenteraad en voorstellen om een zienswijze in te dienen t.a.v. de toevoeging via herbestemming van het rekeningsaldo 2021.
  3. De begrotingswijziging demarcatie voor kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad en voorstellen op dit onderdeel geen zienswijze in te dienen.