Besluitenlijst 27 september 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 20 september 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 20 september 2022 is vastgesteld.

2.  Begroting 2023

Instemmen met de aangepaste Begroting 2023-2026 en de raad voorstellen:

 1. Opdracht te verlenen aan het college om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren;
 2. De bijbehorende budgetten per programma voor 2023 te autoriseren;
 3. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen 2023, zoals opgenomen bijlage G Meerjaren Investeringsprogramma, beschikbaar te stellen;
 4. De belastingtarieven voor het jaar 2023 te verhogen met een indexatie van 1,6%;
 5. Voor de indexatie van het riooltarief, afvalstoffenheffing, onderhoud graven en begraafrechten aan te sluiten bij de berekening van de indexatie van de overige gemeentelijke belastingen.

3. 8-maandsrapportage 2022

 1. Instemmen met de 8-maandsrapportage 2022;
 2. de raad voorstellen de rapportage ter kennisgeving aan te nemen en de in de rapportage vermelde budgettaire aanpassingen vast te stellen.

4. Ontwerpbestemmingsplan Roosendaalseweg 109

 1. Instemmen met het concept ontwerp bestemmingsplan Roosendaalseweg 109 en deze vrijgeven voor terinzagelegging;
 2. In te stemmen met het nemen van een ontwerpbesluit hogere grenswaarden Roosendaalseweg 109;
 3. De anterieure overeenkomst Roosendaalseweg 109 vaststellen met toevoeging van een verwijzing naar de verordening verevening en doelgroepen woningbouw.

5. Beantwoorden schriftelijke vragen artikel 37 RvO - CDA - financiële problemen wijkverpleging

 1. De artikel 37 RvO-vragen beantwoorden via de aangepaste concept-antwoordbrief.
 2. Wethouder Van den Hoorn is gemachtigd de definitieve versie vast te stellen.

6. Beantwoorden schriftelijke vragen artikel 37 RvO - GB - kruising Hoornsdam-Waterweg-Stenenkamerseweg

 1. Instemmen met de aangepaste beantwoording van de vragen die de fractie van Gemeentebelangen heeft gesteld over het kruispunt Hoornsdam/ Waterweg/ Stenenkamerseweg;
 2. Wethouder Van Nieuwenhuizen is gemachtigd de eindversie vast te stellen;
 3. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

7. Nadere regels jeugdhulp

 1. De eerste wijziging Nadere regels Jeugdhulp 2022 vaststellen;
 2. Deze wijziging op de gebruikelijke wijze publiceren;
 3. L. van Vliet - Aarts te benoemen tot toezichthouder Wmo en Jeugdwet met de aanvullende onderbouwing en conform het Aanwijzingsbesluit;
 4. Deze benoeming publiceren, de dag nadat de eerste wijziging Nadere regels Jeugdhulp 2022 zijn gepubliceerd.

8. Raamovereenkomst sociaal medische advisering

 1. Akkoord gaan met de definitieve gunning aan MedtAdvies voor de uitvoering van sociaal medische advisering;
 2. Hiervoor een raamovereenkomst afsluiten met ingang per 1 september 2022 voor de duur van twee (2) jaar met de optie tot verlenging van tweemaal één jaar.
 3. Mevrouw A. Aslan, afdelingsmanager Samenleving, mandateren voor het ondertekenen van de raamovereenkomst.

9. Bespreken ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040

 1. Instemmen met de aangepaste concept ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040 en deze via de opiniërende notitie voorleggen aan de Commissie Ruimte.
 2. Het college heeft kennisgenomen van de schematische opzet Strategische Agenda waarmee integraal werken binnen de organisatie wordt bevorderd.