Besluitenlijst 28 maart 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 21 maart 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 maart 2023 is vastgesteld.

2. Principeverzoek Roosendaalseweg 196A

 1. Het college staat positief tegenover het verzoek, omdat de woonsituatie 196A wordt beschouwd als oude inwoonsituatie.
 2. De bestemming kan aangepast worden als 300m² sloopmeters zijn aangekocht.

3. Vaststelling bestemmingsplan Verzorgingsplaats Vanenburg

 1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Verzorgingsplaats Vanenburg (A28) vast te stellen;
 2. Bij de vaststelling als ambtelijke wijziging doorvoeren dat de archeologische dubbelbestemming komt te vervallen.

4. Uitvoeringsagenda 2023 Cultuur en evaluatie uitvoeringsagenda 2022

 1. De uitvoeringsagenda 2023 voor cultuur vaststellen.
 2. De gemeenteraad informeren via de concept-raadsinformatiebrief met bijbehorende bijlage.

5. Vaststelling Organisatieregeling gemeente Putten 2023

 1. De Organisatieregeling gemeente Putten 2023 voorlopig vaststellen;
 2. De Ondernemingsraad om instemming vragen;
 3. Besluiten dat bij instemming van de ondernemingsraad dit besluit automatisch omgezet wordt in een definitief besluit;
 4. Besluiten dat de organisatieregeling de basis is voor andere regelgeving en voor de inrichting van processen;
 5. De Organisatieregeling gemeente Putten intrekken op de datum dat de Organisatieregeling gemeente Putten 2023 definitief is.

6. Ledenraadpleging cao gemeenten

Instemmen met het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023.

7. Stimuleringslening Stichting Sportaccommodatie S.D.C. Putten

Stichting Sportaccommodatie S.D.C. Putten voordragen bij SVn voor een stimuleringslening ter waarde van € 77.700,- en daarmee op basis van artikel 15 besluiten om af te wijken van artikel 2 van de verordening ‘SVn Stimuleringslening stichtingen en verenigingen’.

8. Aanschaf mobiele camera's

 1. Instemmen met de aanschaf van 3 mobiele camera’s in samenwerking met de gemeente Ermelo.
 2. De aanschaf voor € 15.850 te dekken uit reeds beschikbaar budget en voor € 15.850,00 aanramen bij de tussentijdse rapportage t.l.v. het begrotingssaldo.
 3. De beheerkosten à € 5.000,00 vanaf 2024 structureel dekken uit reeds beschikbaar gesteld budget.
 4. Na een positief besluit beleid opstellen voor de inzet en het gebruik van de camera’s.

9. Benoeming plaatsvervangend ombudsman

De gemeenteraad voorstellen om een plaatsvervangend ombudsman te benoemen.

10. Raadsinformatiebrief planning windpark Horst en Telgt

 1. De planning van de ontwikkeling windpark Horst en Telgt updaten.
 2. De gemeenteraad hierover informeren via een raadsinformatiebrief.