Besluitenlijst 29 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 22 november 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 22 november 2022 is vastgesteld.

2. Opstarten bestemmingsplanprocedure Halvinkhuizerweg 11

 1. Een bestemmingsplanprocedure opstarten voor het perceel aan de Halvinkhuizerweg 11 (kadastraal bekend: PTN01N 5101) ten behoeve van de realisatie van één woning;
 2. De concept-brief verzenden aan de aanvrager.

3. Opstarten bestemmingsplanwijziging Stationsstraat 11

 1. De bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van één woning op het perceel aan de Stationsstraat 11 (kadastraal bekend: PTN01C 10711) opstarten;
 2. De concept-brief verzenden aan de aanvrager

4. Uitgangspunten Hybride werken november 2022

Akkoord gaan met de uitgaven voor de aanpassingen ten behoeve van het hybride werken en deze budgettair te verwerken in de 4-maandsrapportage 2023.

5. Inkoop straatstenen

Akkoord gaan met de beschreven inkoopstrategie ten behoeve van de inkoop straatstenen Herinrichting winkelstraten.

6. Schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO Achtmaandsrapportage

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die de fractie van Wij Putten heeft gesteld over de achtmaandsrapportage.
 2. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

7. Verwerkersovereenkomst/ detacheringen BLNP

 1. De verwerkersovereenkomsten inzake de vier taakvelden BLNP, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 van de AVG, aan te gaan;
 2. De modelovereenkomst inzake de detachering van medewerkers in BLNP verband vaststellen en de gemeentesecretaris opdracht geven de overeenkomsten met de medewerkers aan te gaan en te ondertekenen.

8. Handhaving APV

 1. Het verzoek om handhavend op te treden inwilligen;
 2. Een last onder dwangsom opleggen aan de overtreder op grond van overtreding artikel 2:10, eerste lid, van de Apv.
 3. Het plan van aanpak ondermijning Harderwijk, Ermelo en Putten vaststellen voor de gemeente Putten.

9. Plan van aanpak ondermijning

Het plan van aanpak ondermijning Harderwijk, Ermelo en Putten vaststellen voor de gemeente Putten.

10. Last onder dwangsom wegens overtreden aanlijn- en muilkorfgebod

Een last onder dwangsom opleggen aan de heer V. in het kader van het overtreden van een eerder opgelegde aanlijn- en muilkorfgebod.

11. Planschadeovereenkomst Dorpsstraat-Engweg 111

De planschadeovereenkomst 'Dorpsstraat-Engweg 111, Putten' aangaan en ondertekenen.

12. Anterieure overeenkomst Roosendaalseweg 109

De anterieure overeenkomst 'Roosendaalseweg 109' aangaan en ondertekenen.