Besluitenlijst 31 januari 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 24 januari 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 januari 2023 is vastgesteld.

2. Europese aanbesteding contractmanagementsoftware

 1. Als gemeente Putten deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor de aanschaf van contractmanagementsoftware.
 2. De gemeenschappelijke regeling Meerinzicht aanwijzen als penvoerder voor de begeleiding van de Europese aanbestedingsprocedure.
 3. Akkoord gaan met de startnotitie ‘EA Contractmanagementsoftware ISNV’.
 4. De inkoopcoördinator van de ISNV machtigen om de voorlopige gunnings- en afwijsbrieven op te stellen, te ondertekenen nadat penvoerder akkoord is gegaan met het resultaat van de aanbesteding.
 5. De definitieve gunning en ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan de heer W. Bak, Directeur bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht.

3. (Crisis)noodopvang Postillion

Het COA berichten dat de opvang naar tevredenheid is verlopen en dat er bereidheid is om deze locatie ook in de toekomst te gebruiken als opvanglocatie, indien hiervoor de benodigde (omgevings)vergunningen worden aangevraagd.

4. Bezwaar tegen niet in behandeling nemen WMO-melding

 1. Het bezwaar van de familie K. gegrond verklaren en de melding alsnog in behandeling nemen.
 2. Het bedrag van de proceskostenvergoeding opnemen in de beslissing.

5. Raadsinformatiebrief over bouw basisschool woonwijk Rimpeler

 1. De raad via raadsinformatiebrief informeren over de stand met betrekking tot een school-locatie in Rimpeler.
 2. Wethouder Van den Hoorn is bevoegd de uiteindelijke versie van de raadsinformatiebrief vast te stellen.

6. Plan van Aanpak: Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

 1. De raad voorstellen het ‘Plan van Aanpak: Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie’ (verder Uitvoeringsplan) vast te stellen.
 2. Voor de jaren 2023 en 2024 ten behoeve van een pilot een budget van €160.000,00  beschikbaar stellen voor dagactiviteiten voor mensen met dementie en dit budget dekken vanuit de reserve Sociaal Domein.
 3. De pilot evalueren en bij een positieve uitkomst bezien hoe één en ander structureel kan worden gemaakt.

7. Beantwoording artikel 37 RvO vragen SGP over verplaatsing school Steenenkamer

Instemmen met de aangepaste beantwoording van de art. 37 RvO-vragen van de fractie van de SGP.

8. Gebiedsvisie Brinkstraat

 1. Akkoord gaan met het ophogen van het budget voor ‘opstellen gebiedsvisie Brinkstraat’ met € 26.000;
 2. Dit bedrag aanramen bij de 4-maandsrapportage 2023 en hierin expliciet benoemen dat als de toekomstige grondexploitatie niet doorgaat, deze kosten ten laste van de reserve grondexploitatie worden gebracht.

9. Vervanging- en verduurzamingskrediet MFC Stroud

De raad voorstellen om voor Multifunctioneel Centrum Stroud een investeringssubsidie van € 460.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

10. Bezwaar tegen buiten behandeling laten aanvraag bijzondere bijstand

Het bezwaar tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag bijzondere bijstand ongegrond verklaren, overeenkomstig en onder overname van het advies van de commissie bezwaarschriften.

11. Bezwaar tegen vermeende weigering huishoudelijke hulp

Het bezwaar tegen de vermeende weigering van huishoudelijke hulp niet-ontvankelijk verklaren, conform en onder overname van het advies van de commissie bezwaarschriften.

12. Pachtovereenkomst perceel Bijsterenseweg

Een perceel land aan de Bijsterenseweg te Putten, kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 160, groot circa 20.150 m², verpachten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor een prijs van € 950,- per jaar.

13. Jaarverantwoording kinderopvang 2021: behouden A-status

De gemeenteraad een afschrift van de jaarverantwoording Kinderopvang 2021 sturen met de begeleidende raadsbrief Jaarverantwoording kinderopvang 2021.

14. Omgevingsvergunning zonnepark Keizerswoert

De omgevingsvergunning voor zonnepark Keizerswoert verlenen.

15. Aanwijzen ambtenaar burgerlijke stand

De heer H. Beekhuis aanwijzen als ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Putten.

16. Benoemen stembureauleden en instellen gemeentelijk stembureau 2023

 1. De stembureauleden benoemen conform het voorstel.
 2. Een gemeentelijk stembureau instellen op het gemeentehuis, Fontanusplein 1 3881 BZ te Putten op 16 maart 2023 om 08.30 uur.
 3. De leden, tellers/ondersteuners van het gemeentelijk stembureau benoemen conform voorstel.

17. Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke bewoning recreatiewoning Krachtighuizerweg 46 – 31

De gevraagde omgevingsvergunning voor tijdelijke bewoning van een recreatiewoning weigeren.

18. Samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe 2023-2028

 1. De Samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe vaststellen.
 2. Wethouder Cornelissen mandateren de overeenkomst te ondertekenen tijdens het eerstvolgende bestuurlijke overleg op 23 maart 2023.

19. Verlenging Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

 1. De regionale samenwerkingsovereenkomst en de Norm voor Opdrachtgeverschap in de Noord-Veluwe op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang verlengen tot en met 2025. 
 2. De gemeenteraad voorstellen het regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang ‘Samen thuis op de Noord-Veluwe 2020-2023’ met twee jaar verlengen tot en met 2025.