Besluitenlijst 31 mei 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 24 mei 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 mei 2022 is vastgesteld. 

2. Jaarstukken 2021

Na verwerking van een aantal vragen c.q. opmerkingen, de raad voorstellen:

  1. De Jaarstukken 2021, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen;
  2. Het rekeningsaldo van € 4.452.000 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
  3. Een bedrag van € 635.000 in 2022 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2021;
  4. Een bedrag van € 351.000 vanuit bestemming rekeningresultaat uit voorgaand jaar in 2022 beschikbaar te stellen door middel van bestemmen van het rekeningresultaat 2021;
  5. De storting in de reserve sociaal domein van € 1.162.000 vanuit de algemene reserve niet te verwerken.

3. Uitvoeringsplan SUWI

Het uitvoeringsplan SUWI 2022 vaststellen.

4. Principeverzoek Knapzaksteeg 30

  1. In principe instemmen met het verzoek om de bestemming voor de Knapzaksteeg 30 te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.
  2. Initiatiefnemer via de conceptbrief op de hoogte stellen van dit principebesluit.

5. Beantwoording schriftelijke vragen art.37 RVO over de slagboom Hoornsdam

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die de fractie van de VVD heeft gesteld over de slagboom in de Hoornsdam en de antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

6. Beslissing op bezwaar tegen wijziging last onder dwangsom

Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand houden.

7. Verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning Arnhemse Karweg 4

  1. De gemeenteraad voorstellen om voor de aanvraag omgevingsvergunning 'bouwen van een bijgebouw' Arnhemse Karweg 4 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het onderdeel: Afwijken bestemmingsplan;
  2. De gemeenteraad daarbij voorstellen te besluiten om de verklaring van geen bedenkingen definitief af te geven in de eerstvolgende raadsvergadering volgend op het einde van de ter inzage termijn van het ontwerpbesluit, mits geen zienswijzen worden ingediend;
  3. Indien de ontwerpverklaring wordt afgegeven door de gemeenteraad het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring ter inzage leggen.