Besluitenlijst 4 april 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 28 maart 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 maart 2023 is vastgesteld.

2. Verpachting grond 2023 Husselsesteeg

Het perceel kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 3474, groot circa 4.47.20 ha, verpachten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 aan maatschap A. Ruitenbeek en G.A. Ruitenbeek – van den Hazel voor een bedrag van € 4.584,00, onder de in de conceptovereenkomst opgenomen voorwaarden en bepalingen.

3. Zienswijze zonnepark Cleenhorsterweg

De zienswijze ter behandeling voorleggen aan de gemeenteraad middels de concept-raadsbrief.

4. Aanvraag voorbereidingskrediet Gebiedsvisie en inrichtingsplan De Kolthoorn

De raad voorstellen om een voorbereidingskrediet voor de gebiedsvisie en inrichtingsplan De Kolthoorn van € 78.000,00 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

5. Aanvraag uitvoeringskrediet P Veluwe Putterbos

De raad voorstellen om een uitvoeringskrediet voor P Veluwe Putterbos beschikbaar te stellen.

6. Inkoopstrategie aanbestedingstraject aanschaf trekker met voorlader (case)

  1. Instemmen met de voorgestelde inkoopstrategie m.b.t. de aanschaf trekker t.b.v. de buitendienst gemeente Putten zoals beschreven.
  2. De heer H. Vinke, als afdelingsmanager Ruimte, mandateren voor definitieve gunning van de opdracht en het ondertekenen van de overeenkomst, onder het voorbehoud dat de inkoopstrategie gehanteerd is en dat de winnende offerte binnen de raming valt.

7. Jaarverslag buurtbemiddeling 2022

Het jaarverslag Buurtbemiddeling 2022 aanbieden aan de gemeenteraad door middel van de raadsinformatiebrief.

8. Vaststellen bestemmingsplan Krachtighuizerweg 30-1

De gemeenteraad voorstellen:

  1. het bestemmingsplan “Krachtighuizerweg 30-1” vast te stellen;
  2. bij de vaststelling een aantal ambtelijke wijzigingen doorvoeren, zoals voorgesteld.

9. Uitvoeringsplan SUWI 2023

Het uitvoeringsplan SUWI 2023 vaststellen.

10. Naamswijziging arbeidsmarktregio 

Instemmen met de naamswijziging van “Arbeidsmarktregio Stedendriehoek – Noordwest Veluwe” naar “Arbeidsmarktregio IJssel-Veluwe".