Besluitenlijst 5 juli 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 27 juni 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 27 juni 2022 is vastgesteld.

2. Meicirculaire 2022

 1. Kennis nemen van de wijzigingen en financiële consequenties uit de meicirculaire gemeentefonds 2022.
 2. De effecten voor 2022 verwerken in de 8-maandsrapportage 2022 en volgende jaren in de Begroting 2023.
 3. Instemmen met de raadsinformatiebrief meicirculaire 2021 en verzending hiervan naar de gemeenteraad.

3. Laadpaal nabij Margrietlaan 2, beslissing op bezwaar

 1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaren ontvankelijk verklaren.
 2. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bestreden besluit in stand laten.
 3. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften in de beslissing op bezwaar de motivering opnemen met de toetsing van de besloten locatie nabij Margrietlaan 2 aan de ‘Uitvoeringsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Putten’.
 4. Bezwaarmakers informeren over de beslissing op bezwaar en motivatie van het bestreden besluit middels de conceptbrief.

4. Voortgang preventie- en handhavingsplan middelengebruik

 1. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht de aan betrokkene gerichte beslissing op bezwaar van 20 maart 2020 in die zin wijzigen, dat het besluit van 17 september 2019 tot het opleggen van een bestuurlijke boete van € 10.000 wordt herroepen en in plaats daarvan  een last onder dwangsom wordt opgelegd tot een bedrag van maximaal € 10.000, dat wordt verbeurd als in de toekomst wederom één of meer van de eerder geconstateerde  overtredingen wordt begaan.
 2. Betrokkene door middel van  de beschikking op de hoogte brengen van dit besluit.

Subsidieaanvraag VVV Putten+ 2023-2024-2025

 1. Instemmen met het verlenen van een bijdrage aan VVV Putten+ van € 73.000,- in 2023, € 74.500,- in 2024 en € 76.000 in 2025.
 2. De raad middels de raadsinformatiebrief informeren.
 3. VVV Putten+ middels de conceptbrief informeren.

Definitieve gunning basismobiliteit

De gemeenteraad informeren over de definitieve gunning basismobiliteit / doelgroepenvervoer ViaVé.