Besluitenlijst 6 december 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 29 november 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 29 november 2022 is vastgesteld.

2. Eerste wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen 2023

De gemeenteraad voorstellen de eerste wijziging van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 vast te stellen.

3. Bestemmingsplanwijziging Krachtighuizerweg 30-1

Het college staat positief tegenover het verzoek en start hiervoor de wijzigingsprocedure op.

4. Begroting 2023-2026 Beheersdeel

Het Beheersdeel van de Begroting 2023-2026 vaststellen.

5. Prestatieafspraken 2023 WSP

 1. Instemmen met de Prestatieafspraken 2023;
 2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Volkshuisvesting om deze te ondertekenen;
 3. Na ondertekening de raad informeren door middel van de raadsinformatiebrief.

6. Indexatie differentiatie Woonvisie 2020-2025

 1. Instemmen met indexatie van de woningprijzen in de differentiatie uit de Woonvisie 2020 – 2025.
 2. De raad voorstellen om de prijzen van de Woonvisie 2020-2025 te indexeren, vooruitlopend op de herijking hiervan.
 3. Wethouder Cornelissen is gemandateerd om de eindversie van het raadsvoorstel vast te stellen.

7. Regionale coördinatie aangepast en inclusief sporten Noord-Veluwe

 1. Instemmen met het aanstellen van een regionale coördinator Aangepast en Inclusieve sporten Noord-Veluwe;
 2. Inzetten op monitoring/ een evaluatie na een nader te bepalen periode, teneinde vast te kunnen stellen welk effect er van een regionale coördinatie uitgaat.

8. Beleidsregels energietoeslag 2023

 1. De beleidsregels Energietoeslag Gemeente Putten 2023 vaststellen.
 2. De raad informeren middels de raadsinformatiebrief en daarin tevens vermelden dat hiermee uitvoering is gegeven aan motie M14 'Van 120 naar 130' uit de begrotingsraad van 3 november 2022.

9. Trouwlocaties

 1. Het gemeentehuis als enige vaste trouwlocatie in stand houden en geen andere permanente trouwlocaties meer aanwijzen.
 2. Huwelijken en partnerschapsregistraties op andere locaties dan het gemeentehuis faciliteren via een aanwijzing als eenmalige trouwlocatie. 
 3. Een geldigheid van 3 jaar verbinden aan het rapport van beoordeling van een trouwlocatie.
 4. De bestaande aanwijzingsbesluiten voor permanente trouwlocaties intrekken per 1 januari 2023 en daarbij een overgangsregeling van 3 jaar toepassen voor de benodigde beoordeling van de locatie.
 5. Het gewijzigde reglement burgerlijke stand vaststellen.

10. Vaststelling bestemmingsplan langdurige woonsituaties deel 2

 1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan langdurige woonsituaties deel 2 vast te stellen;
 2. De zienswijze beoordelen zoals weergegeven in het raadsbesluit en op basis daarvan bij de vaststelling voorstellen wijzigingen aan te brengen:
 3. Het besluit hogere grenswaarde geluid voor de Voorthuizerstraat 160A nemen op de dinsdag volgend op het raadsbesluit voor vaststelling van het bestemmingsplan.

11. Besluit op bezwaar inzake weigeren urgentie

Het advies van de commissie bezwaarschriften woonruimteverdeling overnemen en het bezwaar ongegrond verklaren.

12. Toewijzing budgethouders en -beheerders 2023

De budgetten 2023 conform het overzicht toewijzen aan de budgethouders en budgetbeheerders.

13. Besluit maatschappelijke ondersteuning

 1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Putten 2023 vaststellen en in werking laten treden per 1 januari 2023.
 2. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Putten 2022 per 1 januari 2023 intrekken.
 3. Dit besluit op de gebruikelijke wijze publiceren.

14. Wijziging beleidsregels energietoeslag 2022

 1. De 2e wijziging van de Beleidsregels energietoeslag 2022 vaststellen, waardoor de referteperiode in artikel 1 onder e wordt gewijzigd.
 2. Deze wijziging op de gebruikelijke wijze te publiceren.

15. Evaluatie aanbesteding Wmo-voorzieningen 2021

 1. Instemmen met de voorgestelde maatregelen naar aanleiding van de Evaluatie aanbesteding Wmo-voorzieningen Noord-Veluwe en Zeewolde;
 2. De gemeenteraad informeren over de evaluatie en de genomen maatregelen.

16. Ontwerpbesluit hogere waarde Dorpsstraat-Engweg 111

Het ontwerpbesluit hogere waarde 'Dorpsstraat-Engweg 111, Putten' ondertekenen en voor zes weken ter inzage leggen.