Besluitenlijst 6 september 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 23 augustus 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 augustus 2022 is vastgesteld.

2. Besluitenlijst 30 augustus 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 30 augustus 2022 is vastgesteld.

3. Schriftelijke vragen artikel 37 RvO van Gemeentebelangen over lachgasgebruik

  1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die dhr. R. Hoogendijk van Gemeentebelangen over lachgasgebruik heeft gesteld.
  2. De concept-antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

4. 3e begrotingswijziging 2022 GGD NOG

  1. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage 2023 naar 5,89% zoals opgenomen in de 3e (concept)begrotingswijziging 2023 GGD NOG.
  2. De raad voorstellen de GGD NOG middels een brief te informeren dat de gemeenteraad van Putten geen zienswijze indient op het voorstel voor de 3e (concept)begrotings-wijziging 2023 GGD NOG.

5. Krediet aanpassen rotonde Nijkerkerstraat-Van Geenstraat

  1. De raad voorstellen om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanpassingen aan de rotonde Nijkerkerstraat – Van Geenstraat, conform het concept-raadsvoorstel.
  2. De bewoners via een brief informeren over de plannen en het bieden van gelegenheid om daarop te reageren.

6. Voorbereidingsbesluit Putten-Zuid

De gemeenteraad voorstellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied van Halvinkhuizen, met uitzondering van de locatie Roosendaalseweg 164 (bestemming Detailhandel – tuincentrum) en de toekomstige Aldi-locatie.