Besluitenlijst 14 februari 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 7 januari 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 januari 2023 is vastgesteld.

2. Uitgangspunten klimaat adaptieve maatregelen centrumplan

 1. In het participatieproces van het Centrumplan fase 2 worden de twee voorkeuren voor de inrichting van de pleintjes en de lijngoten (figuur 2 en 3) als uitgangspunt genomen aan de hand van de begrippen "toegankelijkheid" en "uitstraling".
 2. Op basis van de peiling onder 1. doet het college de raad hiervoor een voorstel, waarbij de alternatieven ook worden benoemd.

3. Ontwerpbestemmingsplan Achter Kraakweg 14

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Achter Kraakweg 14 gedurende zes weken ter inzage leggen;
 2. Het ontwerpbesluit hogere waarde Achter Kraakweg 14 gedurende zes weken ter inzage leggen.

4. Bezwaar tegen blokkering uitkering

Op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften, dat deel uitmaakt van de beslissing, het bezwaar tegen blokkeren van de uitbetaling van een uitkering ongegrond verklaren.

5. Bezwaar tegen intrekking uitkering

Op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften, dat deel uitmaakt van de beslissing, het bezwaar tegen de intrekking van een uitkering ongegrond verklaren.

6. Bezwaar tegen boete

Op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften, dat deel uitmaakt van de beslissing, het bezwaar tegen het opleggen van een boete ongegrond verklaren.

7. Aanvraag omgevingsvergunning kappen drie bomen Wildforsterweg 17-136

De gevraagde omgevingsvergunning verlenen voor boom nummer 2 en weigeren voor zover het de bomen 1 en 3 betreft.

8. Wijzigen maatregelenlijst TBWL

 1. De wijziging van de maatregelenlijst conform het concept besluit vaststellen;
 2. De nummering van de resterende maatregelen, genoemd in de maatregelenlijst onder B, C, D en E aanpassen, als gevolg van de wijziging.

9. Aanbestedingstraject renovatie minirotonde Garderenseweg-Calcariaweg-Bosrand

 1. Instemmen met de voorgestelde inkoopstrategie Renovatie minirotonde Garderenseweg-Calcariaweg-Bosrand.
 2. De heer Vinke, afdelingsmanager Ruimte, mandateren voor het definitief gunnen en ondertekenen van de overeenkomst, indien binnen de gestelde kaders en raming.

10. Verslag Mantelzorgwaardering 2022

 1. Het verslag van Welzijn Putten (nu: Putten voor Elkaar) over de Mantelzorgwaardering 2022 vaststellen;
 2. De concept antwoordbrief aan Putten voor Elkaar versturen.

11. Convenant ESF 2022-2027

Met het convenant “Regionaal Subsidiebureau Stedendriehoek Noordwest Veluwe” instemmen en dit ondertekenen.

12. Beslissing op bezwaar tegen afwijzen verzoek tot intrekken vergunning

Het besluit in beslissing op bezwaar tegen afwijzen verzoek om intrekken vergunning in stand houden met aanvulling van nadere overwegingen.

13. Verpachting 2023

De percelen kadastraal bekend gemeente Putten, sectie I, nummers 166, 1580 en 1669, groot circa 2.76.80 ha, verpachten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 aan J.H. Timmer voor een bedrag van € 2.058,57 onder de in de conceptovereenkomst opgenomen voorwaarden en bepalingen.

14. Subsidieverlening in kader Cultuur- en Erfgoedpact en Regiovisie 2022-2024

 1. Cultuurkust een subsidie van €988.687 verlenen voor het (laten) uitvoeren van activiteiten in 2023 en 2024 die bijdragen aan de ambities gesteld in de Regiovisie en Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024.
 2. Instemmen met de subsidiebeschikking aan Cultuurkust en deze ondertekenen.
 3. De gemeenteraad informeren via de raadsinformatiebrief.

15. Vervangen en verplaatsen maatwerkwoning

 1. In overleg met de WSP inzetten op vervanging van de bestaande maatwerkwoning en bouw van een tweede maatwerkwoning;
 2. In dit overleg worden de volgende uitgangspunten betrokken:
  1. qua locatie voor de woningen is de plek voor het gebouw van het mannenkoor (voormalige boerderij) in beeld;
  2. gezien de locatie op het sportpark opteert het college voor een erfpachtconstructie en niet voor verkoop van gronden;
  3. de woningen en bijbehorende gronden dienen van voldoende afscherming te zijn voorzien c.q. zoveel mogelijk prikkelluw te worden vormgegeven;
  4. de maatwerkwoningen kunnen bij leegkomen ook regionaal worden ingezet;
  5. gezamenlijk een kostenbegroting maken en daarbij afstemmen welke verdeling van kosten en opbrengst wordt gemaakt.
 3. Het college reserveert op voorhand een bedrag van € 150.000 voor dit project ten laste van het budget Beschermd Wonen.