Besluitenlijst 21 februari 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 14 januari 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 januari 2023 is vastgesteld.

2. Beantwoording schriftelijke vragen Wij Putten over Meerjarig Investeringsplan Sport

Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen van de fractie van Wij Putten over het Meerjarig Investeringsplan Sport 2023-2027.

3. Energiearmoede aanpak tranche 2

 1. De subsidieregeling ‘Koelkastruil’ met de daarin genoemde subsidieplafonds vaststellen;
 2. Voor de ‘Koelkastruil’ een maximaal bedrag van € 129.150,- beschikbaar stellen;
 3. Voor de uitvoering van de ‘Koelkastruil’ een bedrag van € 40.000,- beschikbaar stellen;
 4. Deze bedragen dekken uit de specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede.

4. Meerjarig Investeringsplan Sport 2023-2027

De raad voorstellen het Meerjarig Investeringsplan Sport 2023-2027 en de De ‘Subsidieverordening buitensportvelden en buitensportaccommodaties gemeente Putten’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van ‘Subsidieverordening exploitatiebijdrage buitensportvelden gemeente Putten 2021’.

5. Toegankelijkheid stemlokalen

De raad informeren over de toegankelijkheid van de stemlokalen bij de verkiezingen van 15 maart 2023 door middel van de raadsinformatiebrief.

6. Gebruik gebouw Hooiweg 6D door Vogelvereniging de Putter

 1. Het gebouw Hooiweg 6D (kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 2798) in gebruik geven aan Vogelvereniging de Putter tot en met 31 december 2023;
 2. Wethouder Van den Hoorn heeft zich van beraadslaging en stemming onthouden, ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling.

7. Jaarverslag 2022 Participatieraad

Instemmen met het financiële jaarverslag van de Participatieraad over 2022.

8. Stand van zaken project implementatie Omgevingswet

De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de (financiële) stand van zaken rond de implementatie van de Omgevingswet.

9. Verzoek tot officieel vernoemen Horselingbeek

 1. Instemmen met het verzoek om een deel van het bekenstelsel “Volenbeek” te (laten) vernoemen tot Horselingbeek.
 2. Het waterschap verzoeken het beheerregister en de (water)legger hierop aan te passen.

10. Gunning aanbesteding levering straatbakstenen

 1. Akkoord gaan met de voorlopige gunning van de aanbesteding ‘leveren straatbakstenen t.b.v. project centrumplan te Putten’ aan Wienerberger B.V.
 2. Akkoord te gaan met de definitieve gunning aan Wienerberger B.V. na afloop van de standstilltermijn van 20 dagen, onder de voorwaarde dat tegen de voorlopige gunning geen bezwaren zijn aangetekend.
 3. De manager OPP mandateren voor het gunnen van de deelopdrachten die voortkomen uit de raamovereenkomst en eventuele bijbehorende indexaties.

11. Beantwoording schriftelijke vragen Wij Putten over toekennen energietoeslag

Instemmen met de beantwoording van de art. 37 RvO-vragen van de fractie van Wij Putten over het toekennen van energietoeslag.