Besluitenlijst 7 februari 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 31 januari 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 31 januari 2023 is vastgesteld.

2. Subsidie 2023 Bosbad

 1. Een voorlopige subsidie verstrekken van € 530.523 voor het jaar 2023, bedoeld voor het exploitatietekort over het jaar 2023.
 2. Het jaarlijkse indexeringsbedrag van 2% bij de subsidievaststelling voor de jaren 2022 en 2023 verhogen met een nader te bepalen percentage, dat in verhouding staat tot de inflatiecijfers en gerelateerd is aan landelijke regelingen.
 3. De subsidieverlening en voornemen van her-indexering voor 2022 en 2023 middels de conceptbrief communiceren.

3. Wijziging P&C-documenten

 1. De raad met ingang van 2023 tussentijds over de P&C-cyclus informeren middels een halfjaarrapportage en de 4- en 8-maandsrapportage laten vervallen en deze wijziging opnemen in de Financiële verordening;
 2. Art. 5 lid 2 Financiële verordening strikt naleven door voor bestaand beleid c.q. vervangingsinvesteringen geen apart (voorbereiding)krediet te vragen aan de raad, als deze al zijn geautoriseerd in de begroting;
 3. Akkoord gaan met de informatieve financieel perspectiefrapportage (FPP) en deze per kwartaal aan de raad aanbieden en hiermee de maandelijkse overzichten Onvoorzien en Meerjarenperspectief Putten (MPP) laten vervallen;
 4. Instemmen met de raadsinformatiebrief en verzending hiervan aan de gemeenteraad.

4. Terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040

 1. Instemmen met de inhoud van de Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040.
 2. De Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040 ter inzage leggen.
 3. De gemeenteraad hierover informeren via de concept-raadsinformatiebrief.

5. Instemming Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven

 1. Kennisnemen van de brief van Alliander d.d. 28 november 2022 met de daarin het voornemen om het Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven voor besluitvorming te agenderen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 19 april 2023;
 2. Het voornemen uiten om in te stemmen met het Afsprakenkader tijdens de AvA van 19 april 2023;
 3. De raad voorstellen geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen om in te stemmen met het Afsprakenkader, alvorens over te gaan tot een definitief besluit.

6. Collegeprogramma 2022-2026

 1. Het Collegeprogramma 2022-2026 met inachtneming van enkele wijzigingen vaststellen.
 2. De raad via de concept-raadsinformatiebrief informeren;
 3. De financiële gevolgen verwerken in de tussentijdse rapportage 2023 en de Kadernota 2024.

7. Aanvraag bestemmingsplanwijziging Koekamperweg 3

De bestemmingsplanwijziging opstarten met de volgende uitgangspunten:

 1. Aanvrager doet nader onderzoek naar de verkeersafwikkeling, met het oog op mogelijke geluidsoverlast voor woningen van derden en de verkeersveiligheid, daarbij rekening houdend met de aanvraag Koekamperweg 6;
 2. De loodsen worden bestemd voor opslag, waarbij een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan wordt opgenomen voor andere werkzaamheden (mits qua ruimtelijke impact vergelijkbaar aan een opslagfunctie en maximaal categorie 2-bedrijvigheid);
 3. Bij de invulling van de uitbreidingsruimte in de Gebiedsvisie Koekamperweg worden de hierbij toegestane activiteiten betrokken en het geheel getoetst aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied.

8. Aanvraag bestemmingsplanwijziging Koekamperweg 6

De bestemmingsplanwijziging opstarten met de volgende uitgangspunten:

 1. Aanvrager doet nader onderzoek naar de verkeersafwikkeling, met het oog op mogelijke geluidsoverlast voor woningen van derden en de verkeersveiligheid, daarbij rekening houdend met de aanvraag Koekamperweg 3;
 2. De loodsen worden bestemd voor opslag, waarbij een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan wordt opgenomen voor andere werkzaamheden (mits qua ruimtelijke impact vergelijkbaar aan een opslagfunctie en maximaal categorie 2-bedrijvigheid); 
 3. Voor de prieelbouw in categorie 3, dat de eigenaar zelf wil starten, kan een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar worden verleend, die persoonsgebonden is en specifiek voor deze activiteit in de gevraagde omvang;
 4. Bij de invulling van de uitbreidingsruimte in de Gebiedsvisie Koekamperweg worden de hierbij toegestane activiteiten betrokken en het geheel getoetst aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied.

9. Instellen stemlokalen op 15-03-2023

De in het voorstel genoemde stemlokalen instellen, waarbij het mogelijk is om te stemmen in een willekeurig stemlokaal.

10. Principeverzoek transformatie Kerkstraat 61B naar wonen

Verzoeker meedelen dat het college bereid is om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de transformatie van het perceel Kerkstraat 61B naar Wonen.

11. Groene kruispunt, beheer en onderhoud en contractafspraken

 1. De huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf voor de huur van het watergedeelte van het Groene Kruispunt aangaan;
 2. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Ermelo met betrekking tot de huurprijs en het beheer en onderhoud voor het Groene Kruispunt aangaan.
 3. Instemmen met het benodigde bedrag van € 1330 per jaar met ingang van 2023 en dat opnemen in de eerste tussenrapportage 2023 ten laste van het begrotingssaldo.

12 Ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Halvinkhuizen fase 1

 1.  Instemmen met het niet opstellen van een milieueffectrapportage voor de ontwikkeling van Halvinkhuizen, fase 1 naar aanleiding van de toetsing aan de criteria uit bijlage III van de Europese Richtlijn m.e.r.
 2.  Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan (op basis van de Crisis- en herstelwet) Halvinkhuizen fase 1 en de terinzagelegging van het bestemmingsplan.
 3.  Instemmen met de stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan Halvinkhuizen fase 1.
 4.  Spreekt het voornemen uit om op grond van de Wet geluidhinder een hogere toelaatbaregeluidsbelasting toe te staan op de gevels van de nieuw te bouwen woningen in het plangebied als gevolg van wegverkeerslawaai.
 5.  Het bijbehorend ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage leggen.