Besluitenlijst 7 juni 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 31 mei 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 31 mei 2022 is vastgesteld. 

2. Planning Horst en Telgt

 1. Instemmen met de planning van de ontwikkeling windpark Horst en Telgt.
 2. De gemeenteraad hierover informeren via de aangepaste raadsinformatiebrief.

3. Communicatie- en participatieplan bedrijventerrein Henslare

 1. Akkoord gaan met het communicatie- en participatieplan bedrijventerrein Henslare;
 2. De gemeenteraad hierover via de aangepaste raadsinformatiebrief informeren.

4. Aankoop Hooiweg 24

 1. Het voorgenomen besluit nemen het perceel met opstallen gelegen aan de Hooiweg 24 te Putten aan te kopen.
 2. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

5. Meerjarig perspectief Grondexploitaties

 1. Het college stelt het Meerjarig Perspectief Grondexploitaties vast;
 2. De winstneming Rimpeler wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie en niet aan de algemene reserve;
 3. De financiële effecten die de raad aangaan verwerken in (besluiten bij) de jaarrekening 2021.

6. Afval- en grondstoffenplan gemeente Putten 2022-2025

 1. Instemmen met het Afval- en Grondstoffenplan 2022-2025.
 2. De gemeenteraad hierover infomeren via de concept raadsinformatiebrief.
 3. Een publiekscampagne starten, die gericht is op het voorkómen van etensresten en afval en op het verbeteren van afvalscheiding.
 4. Onderzoeken of er behoefte is aan een (aanvullend) inzamelmiddel voor voedselresten en GFT.

7. Besluit op bezwaar de heer G.

 1. Het advies de commissie bezwaarschriften woonruimteverdeling overnemen;
 2. Het bezwaar ongegrond verklaren.

Verkeerbesluit opheffen VOP Brinkstraat

 1. Een verkeersbesluit (1437854) nemen voor het opheffen van de voetgangersoversteekplaats op de Brinkstraat
 2. Het verkeersbesluit, volgens de standaardprocedure, voor 6 weken ter inzage leggen voor bezwaar.

De directeur van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) aan te wijzen als toezichthouder

 1. De directeur van GGD Noord- en Oost-Gelderland aanwijzen als toezichthouder kwaliteit voor de Wmo 2015 zowel voor de zorg in natura, als voor de zorg die is ingekocht met een PGB;
 2. De benoeming publiceren en na publicatie kenbaar maken aan de aanbieders Wmo en Jeugd.
 3. Dit besluit in werking laten treden een dag na bekendmaking;
 4. Het besluit loopt door tot en met 31 mei 2025, met optionele verlenging van 3 maal 1 jaar.

Ondertekening intentieovereenkomst windpark Horst en Telgt

 1. Instemmen met de intentieovereenkomst windpark Horst en Telgt.
 2. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening machtigen de stukken over windpark Horst en Telgt namens het college van B&W van gemeente Putten te tekenen.