Besluitenlijst 7 maart 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 21 februari 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 februari 2023 is vastgesteld.

2. Financiële verordening gemeente Putten 2023

 1. De raad voorstellen de Financiële verordening gemeente Putten 2023 vast te stellen.
 2. Deze verordening in werking laten treden op de dag na bekendmaking en terug laten werken tot en met 1 januari 2023.
 3. De Financiële Verordening gemeente Putten 2017 intrekken.

3. Nota Waardering en afschrijving vaste activa 2023

De raad voorstellen de nota Waardering en afschrijving vaste activa 2023 vast te stellen.

4. Economische Visie Putten 2040

 1. Instemmen met de Economische Visie 2040.
 2. De raad voorstellen de Economische Visie 2040 vast te stellen.

5. Vaststellen jaarverslag Sociale Recherche 2022

 1. Het jaarverslag van de Sociale Recherche Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten vaststellen.
 2. De raad hierover informeren middels de concept-raadsinformatiebrief.

6. Aanvulling leden Gemeentelijk Stembureau

 1. Het gemeentelijk stembureau aanvullen met de leden als genoemd onder nummer 6, 7 en 8 in de lijst.
 2. De ondersteuners/tellers van het gemeentelijk stembureau aanvullen met de leden genoemd onder nummer 31, 32 en 33.

7. Bespreken politiecijfers 2022

Instemmen met de notitie voor de raadscommissie EBOR inzake het aanbieden van de politiecijfers 2022.

8. Wijziging subsidieregeling bloemrijke akkerranden

De huidige subsidieregeling bloemrijke akkerranden wijzigen volgens ontwerp-besluit.

9. Regionale Woondeal

 1. Instemmen met de Regionale Woondeal Noord-Veluwe.
 2. Wethouder Cornelissen mandateren om tekstuele wijzingen te accorderen.
 3. Wethouder Cornelissen volmacht geven om namens college van B&W de Regionale Woondeal Noord-Veluwe te ondertekenen.

10. Programmaplan Vitale Vakantieparken Veluwe 2023-2025

 1. Instemmen met de notitie ‘Programmaplan Vitale Vakantieparken Veluwe 2023 – 2025’.
 2. De gemeentelijke bijdrage van €25.000 uit de begroting beschikbaar stellen voor de jaren 2023-2024-2025.

11. Beslissing op bezwaar tegen dwangsombesluit

 1. Het dwangsombesluit in stand laten met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

12. Exploitatiesubsidie stichting Binnensport Putten 2022-2023

 1. Instemmen met het verlenen van een voorlopige exploitatiesubsidie aan stichting Binnensport Putten á € 265.059,- voor de jaren 2022 en 2023.
 2. De aanvraag afwijzen voor een bedrag van € 40.381.3. Stichting Binnensport Putten informeren middels de conceptbrief.

13. Regionale samenwerkingsagenda 2023-2024

 1. Volmacht verlenen aan wethouder Cornelissen om in te stemmen met de Regionale samenwerkingsagenda tijdens het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid op 15 maart 2023;
 2. Instemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Duurzaamheid Noord-Veluwe;
 3. De Regionale samenwerkingsagenda en DVO ter kennisname aanbieden aan de raad via de conceptbrief.
 4. De burgemeester verleent volmacht aan wethouder Cornelissen, in de rol van opdrachtnemer, tot ondertekening van de DVO Duurzaamheid Noord-Veluwe.

14. Organisatieplan en afdelingsplannen 2023

Het organisatieplan 2023 en de afdelingsplannen 2023 vaststellen.