Besluitenlijst 8 november 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 1 november 2022

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 1 november 2022 is vastgesteld

2. Aanbesteding Duurzaamheidsloket

 1. De Europese aanbesteding Duurzaamheidsloket met ingang van 9 november 2022 voorlopig gunnen;
 2. De Europese aanbesteding Duurzaamheidsloket definitief gunnen en overeenkomst aangaan, nadat de standstill-termijn van 20 kalenderdagen is verstreken;
 3. Dit collegevoorstel niet openbaar te verklaren op grond van artikel 5.1, lid 2, sub b Wet open overheid, met het oog op de economische of financiële belangen van de gemeente, totdat de definitieve gunning aan de inschrijvers bekend is gemaakt;
 4. De bijlage bij dit collegevoorstel niet openbaar te verklaren op grond van artikel 5.1, lid 2, sub b Wet open overheid met het oog op de economische of financiële belangen van de gemeente.

3. Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Henslare

 1. De gemeenteraad voorstellen om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Bedrijventerrein Henslare van € 90.000 voor nader onderzoek en € 200.000 voor verdere voorbereiding van het plan in 2023;
 2. Het aanvullend voorbereidingskrediet dekken uit de reserve Grondexploitatie.

4. Koekamperweg 3

 1.  De raad voorstellen in te stemmen met het gebruik van agrarische bijgebouwen voor opslag tot en met milieucategorie 2 en daarvoor een planologische procedure opstarten als invulling van de uitbreidingsruimte in de vastgestelde Gebiedsvisie;
 2. Wethouder 't Jong is gemachtigd de tekst van het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen.

5. Koekamperweg 6

 1. De raad voorstellen in te stemmen met het gebruik van agrarische bijgebouwen voor opslag tot en met milieucategorie 2 en uitsluitend categorie voor prieelbouw als invulling van de uitbreidingsruimte in de vastgestelde Gebiedsvisie en daarvoor een planologische procedure opstarten;
 2. Wethouder 't Jong is gemachtigd de tekst van het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen.

6. Kwartaalrapportage sociaal domein Q3 2022

 1. De raad via raadsinformatiebrief informeren over: 
  1. de evaluatie van de scenario’s Grip op Jeugd en Grip op Wmo;
  2. de stand van zaken hervormingsagenda Jeugd;
  3. de wijze van rapporteren over Jeugd, Wmo en Participatiewet in het vervolg en de Q3-rapportage als bijlage meezenden;
 2. De stuurgroep sociaal domein opheffen.

7. Wijziging aanwijzingsbesluit Apv

Het Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels Algemene plaatselijke verordening (Apv) Putten 2019 voor de vijfde keer wijzigen conform het ontwerpbesluit.

8. Geluidsonderzoek woningen Harderwijkerstraat

 1. Geen geluidwerende voorzieningen aanbrengen bij:
  1. 38 woningen die voldoen op basis van woningopname;
  2. 6 woningen die voldoen op basis van schouwing;
  3. 5 woningen waarvan de eigenaren medewerking hebben geweigerd tot deelname;
 2. De woningeigenaren informeren over het genomen besluit via de conceptbrief, die hoort bij de hierboven genoemde situatie onder 1. tot en met 3.

9. Aanbesteding gebiedsvisie Brinkstraat

 1. Instemmen met de voorgestelde inkoopstrategie met betrekking tot de gebiedsvisie Brinkstraat;
 2. De afdelingsmanager Ruimte mandateren voor het akkoord geven op definitieve gunning en machtigen om namens de burgemeester de overeenkomst te ondertekenen, onder voorwaarde dat de voorgestelde inkoopstrategie gehanteerd is en dat winnende offerte binnen de raming valt.

10. Belastingverordeningen 2023

 1. De waardeklassen van de forensenbelasting voor het belastingjaar 2023 aanpassen;
 2. Een bepaling aan de legesverordening toevoegen, waardoor een kassabon alleen op verzoek verstrekt hoeft te worden.
 3. De tarieven van de leges voor rij- en reisdocumenten verhogen conform de concept-maximumtarieven van de rijksoverheid.
 4. Het tarief voor de toetsing van een huwelijkslocatie verlagen.
 5. De raad voorstellen om de belastingverordeningen 2023 vast te stellen conform de in de begroting voorgestelde tariefsaanpassingen en de genoemde wijzigingen onder punt 1 t/m 4 van dit besluit.

11. Schriftelijke vragen Wij Putten over leegstand Centrum

 1. De schriftelijke vragen van de fractie van Wij Putten met betrekking tot leegstand in het Centrum beantwoorden door middel van de concept-antwoordbrief.
 2. De antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

12. Jaarverslag Aurora Onderwijsgroep - Stichting Proo 2021

Het jaarverslag 2021 van stichting Proo aanbieden aan de gemeenteraad via de concept-raadsinformatiebrief.

13. Controleprotocol en normenkader 2022

De raad voorstellen het controle-protocol en normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2022 vast te stellen.