Besluitenlijst 9 mei 2023

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 18 april 2023

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 april 2023 is vastgesteld.

2. Beleidsverantwoording 2022

De beleidsverantwoording 2022 met inachtneming van enkele aanpassingen vaststellen.

3. Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

 1. De raad voorstellen het Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 vast te stellen;
 2. De raad voorstellen een ‘ontwikkelreserve Meerjarenplan samenleving 2023-2027’ in te stellen en daarin € 2.500.000 te storten vanuit de reserve sociaal domein.
 3. De concept-antwoordbrief sturen in antwoord op de adviezen van de participatieraad.

4. Aanbesteding opdracht actualisatie Integraal Huisvestingsplan

 1. De opdracht tot actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs vaststellen;
 2. Instemmen met de voorgestelde inkoopstrategie.

5. Afsluiten krediet Vernieuwbouw De Wegwijzer

 1. Akkoord gaan met de afronding van het investeringskrediet De Wegwijzer;
 2. De extra kapitaallasten ad € 2.115 verwerken in de begroting 2024 e.v. ten laste van het begrotingssaldo.

7. Voordracht documenten voor archiefvernietiging

Instemmen met de daadwerkelijke archiefvernietiging van de voorgestelde documenten, die voor vernietiging in aanmerking komen.

8. Brief aan provincie oproep behoud Cultuur- en Erfgoedpactregeling na 2024

Wethouder van Nieuwenhuizen mandateren de conceptbrief over continuering van de cultuur- en erfgoedregeling na 2024 namens 9 gemeenten op de Noord-Veluwe naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland te ondertekenen en te versturen.

9. Bestemmingsplan Roosendaalseweg 109

 1. De raad voorstellen het bestemmingsplan Roosendaalseweg 109, Putten gewijzigd vast te stellen;
 2. Het besluit hogere waarde Roosendaalseweg 109, Putten bekrachtigen.

10. Verzoek huwelijksvoltrekking zaterdagavond

Afwijken van de aangegeven uren in het Reglement burgerlijke stand gemeente Putten voor een huwelijk op zaterdagavond in aangewezen locatie De Blokhut.

11. Last onder dwangsom in verband met venten zonder vergunning

Een last onder dwangsom opleggen vanwege het overtreden van artikel 5:15 Apv (venten zonder vergunning).

12. Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom

 1. Het bezwaarschrift gegrond verklaren;
 2. Het bestreden besluit, de last onder dwangsom, herroepen;
 3. De gevraagde proceskosten toewijzen en de verbeurde dwangsom vaststellen.

13. Uitvoeringskrediet groot onderhoud en reconstructie Van Geenstraat

 1. De raad voorstellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.340.000,00 voor het groot onderhoud en gedeeltelijke reconstructie van de Van Geenstraat.
 2. Het krediet voor een bedrag van € 1.862.000,00 dekken uit reeds beschikbaar gesteld/beschikbaar te stellen budget.
 3. Het krediettekort van € 478.000,00:

a. voor € 96.000,00 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 4.800,00dekken uit de stelpost prijsindexatie;

b. voor € 200.000,00 en de daaruit voorvloeiende kapitaallasten van € 10.000,00 dekken uit de stelpost kapitaallasten kapitaalgoederen;

c. voor € 182.000,00 dekken uit reserve IBOR.

14. Vaststellen verwervingsstrategie Essentiële Jeugdhulpfuncties G7

 1. De verwervingsstrategie Essentiële Functies vaststellen.
 2. De raad informeren middels de concept-raadsinformatiebrief.

15. Ondertekening intentieovereenkomst G7 essentiële functies

De intentieovereenkomst G7 essentiële functies ondertekenen namens de gemeente Putten.

16. Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2022 Putten

 1. De jaarverantwoording wet kinderopvang 2022 vaststellen;
 2. aan de gemeenteraad (uiterlijk 1 juli 2023) een afschrift van de jaarverantwoording wet kinderopvang sturen via de concept-raadsbrief;
 3. de jaarverantwoording wet kinderopvang 2022 (uiterlijk 1 juli 2023) verzenden aan de Inspectie van het Onderwijs.

17. Uitvoeringsagenda volksgezondheid

 1. De Lokale uitvoeringsagenda Volksgezondheid Gemeente Putten 2023-2025 vaststellen.
 2. De gemeenteraad informeren over de Lokale uitvoeringsagenda Volksgezondheid gemeente Putten 2023-2025 middels de concept-raadsinformatiebrief.

18. Preventie- en handhavingsplan alcohol

De raad voorstellen om het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2025 vast te stellen.