Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners of van belanghebbenden om een activiteit uit te voeren in Putten. Hiermee kan een onderwerp op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad komen.

Een burgerinitiatief opstellen

Een burgerinitiatief moet een goede omschrijving van het initiatief en een toelichting hebben. Ga in uw voorstel in op de volgende punten:

 • Doel: wat wilt u bereiken en hoe bereikt u het doel?
 • Middelen: wat moet daarvoor worden gedaan of worden nagelaten?
 • Resultaat: welk resultaat verwacht u?
 • Uitvoering: werken er bewoners mee aan de uitvoering en/of het beheer na uitvoering van het plan?
 • Globale inschatting van de kosten. Zijn er financiële bijdragen van niet-gemeentelijke partijen?

Om u op weg te helpen gebruikt u het volgende document:

Voorstel burgerinitiatief

Voor het indienen van een burgerinitiatief maakt u verplicht gebruik van de onderstaande documenten. Het document "Aanvraag verzoek burgerinitiatief" moet volledig worden ingevuld en ondertekend.

Aanvraag verzoek burgerinitiatief en Handtekeningenlijst

Initiatief indienen

Verstuur het initiatief, het aanvraagformulier en de handtekeningenlijst naar griffie@putten.nl. Of stuur het per post naar: 

Voorzitter gemeenteraad
p/a de griffie
Postbus 400
3880 AK Putten

Na het indienen

 1. U krijgt een ontvangstbevestiging.
 2. De griffie controleert of uw burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval? Dan neemt de gemeente zo snel mogelijk contact met u op.
 3. De raad behandelt het voorstel in de eerstvolgende vergadering na de datum van aanvragen van het verzoek. Er moet wel minimaal drie weken tussen de dag van aanvragen en de raadsvergadering zitten. De raad mag het burgerinitiatief wel of niet vaststellen of het voor behandeling naar een raadscommissie doorsturen. In deze vergadering beslist de raad dus of zij over het verzoek gaan spreken. En zo ja: in welke vergadering.
 4. Wijst de raad het verzoek af, omdat het in strijd is met artikel 4 van de verordening? Bijvoorbeeld omdat het onderwerp niet bij de bevoegdheid van de raad hoort. Dan mag de raad het voorstel doorsturen naar het college.
 5. Wijst de raad het verzoek toe? Dan zet hij het burgerinitiatief voor de eerstvolgende vergadering van de raad en/of commissie op de agenda.
 6. De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering. Dit is de vergadering waarvoor het burgerinitiatief op de agenda staat. De verzoeker of zijn plaatsvervanger moeten het burgerinitiatief tijdens deze vergadering uitleggen.
 7. Zo snel mogelijk nadat de raad een besluit neemt over het burgerinitiatief maken wij het besluit bekend. Op bijv. de website of de informatiepagina in de krant. Ook de verzoeker krijgt een brief met de bekendmaking.

De voorwaarden

Een burgerinitiatiefvoorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het volledige overzicht vindt u in de Verordening Burgerinitiatief gemeente Putten. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden:

 • Minstens 23 personen ondersteunen het voorstel.
 • U bent inwoner van de gemeente Putten of u voert een activiteit uit in Putten.
 • U bent 16 jaar of ouder.

Het burgerinitiatief mag niet gaan over:

 • Een onderwerp dat niet bij de bevoegdheid van de raad hoort.
 • Een vraag over gemeentelijk beleid. 
 • Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 Awb over gedrag van het gemeentebestuur.
 • Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 Awb tegen een besluit van het gemeentebestuur.
 • Een onderwerp waar de raad korter dan twee jaar voor aanvragen van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen.

Gaat uw burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet tot de bevoegdheid van de raad hoort? Maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur? Dan stuurt de raad uw voorstel door naar het college van burgemeester en wethouders. Twijfelt u of uw voorstel wel voldoet aan de voorwaarden? Neem contact op met de griffier.